(Курица и летучая мышь)

Нэгэтэ тахяа hapьha эрбээхэйдэ айлшаар ерээд хэлэбэ:

— Би шамда нүхэсэе гэжэ ерээб. Хоюулаа далитайнууд ха юмбибди. Уйдахагүйбди. Тэрэ модонойнгоо хүндыһөө гараад, доо-шоо буу. Хамта хорхой шабхай бэдэрхэбди.

— Яажа  теэд  энэ  хундыһөө  гарахабиб?  Газаашни  һаруул үдэр байна ха юм. Далимни хатахал,  ниидэжэ шадахагүйлби. Нюдэмни наранһаа һаргажа, юушье харахагүйлби. Нэгэшье хор­хой олохогүйб. Ши, нүхэр,  намдаа һуни ерыш,— гэбэ  һарьһа эрбээхэйнь.

Тахяань гомдожо, hөөрrөө байра руугаа ошобо даа.

Харамхы болобо. Баран унтаатай.

Һуниин тэндэ һарьһа эрбээхэй тахяада ерээд хэлэбэ:

— Зай,   нүхэр,   бодыш   даа.   Һуниин   эрбээхэйнүүдые   барихаяа  ниидэе.  Газаа  ехэл  гоё  байна:  шэб харанхы,  нэгэшье мүшэн яларха юумэгүй.

— Ши намайе юундэ наада баринабши? Харанхыда харадаггүйем мэдэнэ ха юмши,— гэжэ тахяа гомдол табиба.

Хэды аргадаа, гуйгаашье һаань, тахяа байраһаа гаража үгөөгүй һэн. Һарьһа эрбээхэй тахяа хоёр нүхэсэжэ бирабагүй. Ӫөртэеэ адли ханиие бэдэржэ олохо хэрэгтэй бшуу.

Расскажи мне сказку
Бурятская народная сказка «Паренек Булот-Хурэ и его конь Бурул-Цохур» - читает лауреат Государственной премии Республики Бурятия, режиссер-постановщик Олег Юмов
Бурятская народная сказка «Семьдесят небылиц» - читает депутат Народного Хурала Республики Бурятия, исполнительный директор компании «Бурятмяспром» Лариса Николаевна Крутиян
Национальные костюмы

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия