Вопрос - ответ
Планируете ли вы выпуск новых печатных книжек на бурятском языке?
Да, в нашей редакции готовятся к публикации несколько новых интересных книг для самых маленьких. Следите за нашими новостями.
Поздравляю такой милый, чудесный, познавательный сайт! Любви читателей, роста аудитории, славы и признания! :)
Спасибо за поддержку!
Я знаю сказку, которой нет на вашем сайте. Можно ли ее добавить?
Здравствуйте! Да, конечно можно! Пришлите нам текст сказки (желательно с переводом). И мы обязательно добавим ее на сайт.
Задайте ваш вопрос
(Курица и летучая мышь)

Нэгэтэ тахяа hapьha эрбээхэйдэ айлшаар ерээд хэлэбэ:

— Би шамда нүхэсэе гэжэ ерээб. Хоюулаа далитайнууд ха юмбибди. Уйдахагүйбди. Тэрэ модонойнгоо хүндыһөө гараад, доо-шоо буу. Хамта хорхой шабхай бэдэрхэбди.

— Яажа  теэд  энэ  хундыһөө  гарахабиб?  Газаашни  һаруул үдэр байна ха юм. Далимни хатахал,  ниидэжэ шадахагүйлби. Нюдэмни наранһаа һаргажа, юушье харахагүйлби. Нэгэшье хор­хой олохогүйб. Ши, нүхэр,  намдаа һуни ерыш,— гэбэ  һарьһа эрбээхэйнь.

Тахяань гомдожо, hөөрrөө байра руугаа ошобо даа.

Харамхы болобо. Баран унтаатай.

Һуниин тэндэ һарьһа эрбээхэй тахяада ерээд хэлэбэ:

— Зай,   нүхэр,   бодыш   даа.   Һуниин   эрбээхэйнүүдые   барихаяа  ниидэе.  Газаа  ехэл  гоё  байна:  шэб харанхы,  нэгэшье мүшэн яларха юумэгүй.

— Ши намайе юундэ наада баринабши? Харанхыда харадаггүйем мэдэнэ ха юмши,— гэжэ тахяа гомдол табиба.

Хэды аргадаа, гуйгаашье һаань, тахяа байраһаа гаража үгөөгүй һэн. Һарьһа эрбээхэй тахяа хоёр нүхэсэжэ бирабагүй. Ӫөртэеэ адли ханиие бэдэржэ олохо хэрэгтэй бшуу.

Поделиться —

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия