(Охотник-Сказочник)

1  Хоёр ангуушад анда гараад ябаа һэн ха. Тэрэ үдэшэлэн баирадаа ержэ, сайгаа шанажа байнад ха. Тэдэ хоерой нэгэниинь үльгэр ехэ мэдэдэг хүн байгаа. Нүгөөдэнь хии юумэ харадаг хүн байгаа. Хии юумэ харадаг хүниинь хэлэнэ ха:

— Сугтаа иигэжэ ябажал ябаа хадаа, зам харгыдамнай һайн байха, ши үльгэр хөөрыш, — гэжэ.

Тиигээд тэрэ үльгэршэ хүниинь үльгэр хөөрэжэ эхилбэл юм ха, дабшалжа һуугаад. Үльгэрэй шагнуулшад гэжэ ухаангүй олон умэд сугларжа байгаа юм хаш даа. Бургууһа батаганаан шэнги олон юумэд үльгэршэниие шагнаха гэжэ суглараа ха. Бүхы зүгһөө газар газарай, орон ороной шүтөөнгүүд, гаэар газарай эзэнгүүд — хуул үльгэртэ дуртай амитад дүүрэн суглараа ха.

2   Тэдэ сугларһан олон амитад үльгэр хөөрэгшын хүл гар дээгүүрынь дүүрэн, һагсагар бургууһан шэнги юумэд һyyraa ха. Нюур, хасар юу хөөгээрынь хуу һуугаад лэ байгаа. Хии юумэ харадаг хүниинь хуу харажал һууна. Үльгэршэ хүниинь үльгэрөө хөөрэжэл һууна ха.

Тииһээр байтар хамагай һүүлдэ нэгэ хазагар хүгшэн ерээд, үльгэршэ хүнэй хамарай үзүүр дээрэ һууба юм ха даа, бэшэ зай үгыл байхадань. Үльгэр хөөрэгшэ хүнэй уруугза харан гэхэдэнь, тэрэ хамарайнь үзүүр дээрэ гараһан хазагар дохолон хүгшэн үбэр дээгүүр байһан олон зон дээрэ унаша6а юм ха. Тиихэдэкь хии юумэ харадаг хун ором үгыгөөр ташагантараа энеэгээд лэ, энеэдэһээ тогтоожо ядан байба ха.

3  Үльгэр хөөрэжэ һууһан хүниинь нүгөөдэеэ энеэхэдэнь, ехээр сухалаа хүршэбэ юм ха.

— Ши намайе үльгэр хэлэ гэжэ хэлүүлээд, иигэжэ энеэжэ, наада барижа байнаш, — гэжэ сухалдаад, үльгэрөө хэлэхэеэ болишоо юм ха.

Сугларһан тэдэ олон амитад үльгэр хэлэгшэ хүнэй үльгэрөө сяашаяь хэлэхыень хүлеэжэ ядаад, суглаа хэбэ юм ха.

— Зай, энэ үльгэр дутуу хэлэһэн хүниие харюусуулха гээшэ гүбди, али энеагээд үльгэр хөөрэхыень болюулһан хүниие харюу­суулха гүбди? — гэлсэбэ юм ха

4   — Үгы, ангуушан хүнэй энеэхэ үгы байһаниинь, тэрэ хаза-гар хүгшэн хамар дээрэнь Ьуугаад, уруугаа харан гэхэдэнь, сугларһан олон зон амитан дээрэ унажа, энеэдэтэй юумэ болгоо гээшэбэддаа. Тэрээнһээ харюуень абахал байнабди, — гэл­сэбэ юм ха.

Хии юумэ харадаг, элдэбын юумэ дууладаг хүн тэдэ амитадые шагнажа айжа байна ха. Тиигэжэ суглаандаа хөөрэлдөөд, бургууһа батаганаан шэнги олон амитад тараа юм ха.

Үглөөдэрынь гараад лэ ангаа хэжэ ябатараа, тэрэ энеэдэг хүбүүн нэгэ хулан алажархиба юм ха. Тэрэ хулан хазагар хүгшэнэй шүлгэ байгаа юм ха.

28 Октября 2019
«Сказку странствий» и «Вишневый сад» посмотрят известные театральные критики
«Сказку странствий» и «Вишневый сад» посмотрят известные театральные критики

28 Октября 2019
Буряад Уласай Хүүхэлдэйн «Yльгэр» театр Россин хэмжээнэй ехэ түсэлнүүдтэ хабаадана
Буряад Уласай Хүүхэлдэйн «Yльгэр» театр Россин хэмжээнэй ехэ түсэлнүүдтэ хабаадана

28 Октября 2019
Арадай театрнууд Буряад Уласаар гастрольдо гараба.
Арадай театрнууд Буряад Уласаар гастрольдо гараба.

28 Октября 2019
Билигма Ринчинова «Онегин» гэжэ оперно премидэ хүртэхэ хабаадагшадай богони списокто оробо
Билигма Ринчинова «Онегин» гэжэ оперно премидэ хүртэхэ хабаадагшадай богони списокто оробо

Расскажи мне сказку
Бурятская народная сказка «Солнечный цветок» – читает заслуженная артистка Республики Бурятия, солистка балета Бурятского государственного академического театра оперы и балета Лия Балданова
Бурятская народная сказка «Хурист» - читает лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка Республики Бурятия Ольга Жигмитова
Национальные костюмы

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия