(Отважный мышонок)

Сэбэр тунгалаг нуурай эрьэдэ зохидхон хуурай нүхэн соогоо бишыхан боро хулгана байдаг байгаа һэн ха. Хүршэ hyyhay амитадтаяа тон эбтэй, тайбан, бэе бэеэ дэмжэлсэжэ һуудаг байһан юм. Харин тэрэ yyyphaa уһалха гэжэ нэгэ дэрбэгэр шэхэтэй заан ерэдэг болобо.

Садатараа yha уужархёод наадаха дурэн хүрэжэ, бишыхан боро хулганын нүхэндэ сэб хүйтэн yha дүүрэн шудхажархидаг болобо ха. Норожо бээрэшэһэн бишыхан боро хулгана нүхэн сооһоон гаража, наранда дулаасадаг һэн. Дэрбэгэр шэхэтэй заан иигэжэ хэдэн үдэр үргэлжэ наадаба.

Бишыхан боро хулгана дэрбэгэр шэхэтэй заанай дахинаа ерэжэ yha шудхаһанай һүүлээр:

— Тэсэхэ аргам һалаа! Өөрөө өөртөө туһалаагүй haaм ондоо хэн туһалха һэм! гэжэ шиидэбэ.

Үглөө үглөөниинь дэрбэгэр шэхэтэй заан хуушан зангаараа нуурта уһалхаа ерэбэ ха. Наадаха дуран хүрэжэ хамараараа дүүрэн yha абажа бултыень бишыхан боро хулганын нүхэ рүү шудхажархёод, тон ехээр хүхин шэшэртэрээ энеэжэ байтараа гэнтэ хамар соонь нэгэ жаахан бамбагар юумэнэй орошоод байһые мэдэрхэдээ дороо энеэхээ болишобо.

Тиигээд дэрбэгэр шэхэтэй заамнай толгойгоо ехэ ууртайгаар иишэ тиишэнь һэжэржэ:

— Һyye! Хэн бэ? Хэн хамар соом орошооб? Амилжа шаданагүйб, үтэр гарагты! гэжэ һуухирхэдэнь бишыхан боро худгана тиимэ бэлээр.гаража үгэхөө һанабагүй.

Тиигээд заанай хамарай гүнһөө:

—       Хулисыт! Би эндэ байрлаха һанаатайб! гэжэ шанга дуугаар хашхархадань дэрбэгэр шэхэтэй заан:

—       Юун гэнэ гээшэбта?! Энэтнай минии хамар хаям, досоонь байрлажа болохогүйл! гэжэ ехэл айшаба.

Тиихэдэнь бишыхан боро хулгана арай гэжэ энеэдэеэ барижа ядан:

— Эрхим заан Та минии нүхые хэды дахин yhaap дүүргэжэ намайе һүйдхэһэндэтнай би өөртөө шэнэ байра олохо баатай болооб. Эндэтнай минии хуушан нүхэнтэймни жэшэшэгүй гоё дулаахан байна! гэжэ харюусаба.

Тиигэжэ хэлэмсээрнь дэрбэгэр шэхэтэй заамнай хамар соонь хэнэй юундэ орошогшгень ойлгожорхиходоо, тархияа һэжэрхээ болижо, нюдэеэ уһатуудан аалин дуугаар:

—      Бишыхан хонгор хулганамни, намайгаа хүлисыт даа! Тон ехээр эшэдэһэм хүрэжэ байна. Бэшэ хэзээшье иигэжэ наадахаа болёоб! гэжэ амалба.

—       Нээрээ гү?

—       Нээрээ.

—       Заа, тиигээ haa, болоо гээд бишыхан боро хулгана газаашаа гараба ха.

Тэрэ гэһэн carhaa хойшо дэрбэгэр шэхэтэй заан 'бишыхан боро хулганын нухые холуур тойрожо ябадаг болоо юм гэлсэдэг. Бэень жааханшье haa, өөрыгөө хамгаалжа шадаха гэһэн үгэ энэ үльгэрһөө удхатай юм.

Расскажи мне сказку
Бурятская народная сказка «Хурист» - читает лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка Республики Бурятия Ольга Жигмитова
Бурятская народная сказка «Семьдесят небылиц» - читает депутат Народного Хурала Республики Бурятия, исполнительный директор компании «Бурятмяспром» Лариса Николаевна Крутиян
Национальные костюмы

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия