(Мудрая невестка Гүрэ Ранза хана)
Урдань нэгэ хаан ехэ бэрхэ, ухаатай басагатай байгаа һан ха. Нэгэтэ тэрэ басагыень баян сэрэгтэй хаан бэри болгохоёо эриһэн байгаа. Тыхэдэнь басаганай эсэгэнь дуудажа асараад: «Ши минии ганса басаган гээшэш, бэеэрээ өөрынгөө наһанай нүхэрые олохо ёһотойш»,— гэжэ хэлэһэн хойноо нэгэ эрхи сэсэг үгэбэ. Тиигээд: Энэ сэсэг дуралһан хүндөө хаяарай, - гэжэ хэлэһэн байна. Хоёр хоноод байхада, хори-гушан моритой хаанай хүбүүд урилдааха болобо. Хэды олон баян хаанай хүбүүдэй гүйлдэжэ гарахада, тэрэ сэсэгээ хаяагүй аад лэ, харин эгээ һүүлдэ ерэһэн үгытэйшэг хаанай хүбүүнэй урдаһаа хаяһан байна. Тэрэнэй һүүлдэ бүхы хаанарай суглархада, эсэгэнь басагандаа хэлэһэн байна;

— Миниишье зэргэ хаан бии, намһаашье үлүү хаан бии, ошожо очшо тэрэ пачшык үгытэй Гүрэ Ранза хаанай хүбүүндэ юундэ хаяабши? Тыхэдэнь басаганиинь эсэгэдээ хэлэбэ:
— Адуу малаар баян — адаг баян, эрдэм бэлигээр баян — эрхим баян. Эдэ хүбүүдые харахадам, энэ хүбүүн эрдэм бэлигээр баян байба, өөрынгөө нүхэрые бэеэрээ шэлэ гэхэдэшни, өөрынгөө дурлаһан хүбүүндээ хаябаб.

Тиигэжэ басаганайнгаа үгэдэ хаагдажа, Гүрэ Ранза хаанай хүбүүндэ басагаяа үгэһэн байна.
Расскажи мне сказку
Бурятская народная сказка «Семьдесят языков» - читает заместитель руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике Ирина Владимировна Смоляк
Бурятская народная сказка «Семьдесят небылиц» - читает депутат Народного Хурала Республики Бурятия, исполнительный директор компании «Бурятмяспром» Лариса Николаевна Крутиян
Национальные костюмы

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия