Буряад Уласта Эрмитажһаа скульпторай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ

Буряад Уласта Эрмитажһаа скульпторай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ

Уран барималша Сергей Фалькинай бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн Улаан-Үдэ хотодо үнгэрнэ. Сергей Фалькин Оросой холбоотой уласай Уран зураашадай холбооной   гэшүүн юм. Дэлхэйн петербургынхидэй клубай гэшүүн. Игорь Карл Фабержегэй Фондын шэнжэлэгшэдэй хорооной гэшүүн. Сергей Фалькинай бүтээлнүүдынь Гүрэнэй Эрмитажай суглуулбарида, Анна Ахматовагайгүрэнэй уран зохёолой ба дурсалгын музейдэ, Санкт-Петербургын Константиновскын ордоной-Конгрессэй ордоной суглуулбарида, Оросой улас, Франци, США, Германи, Швеци, Латви гүрэнүүдэй хубиин суглуулбаринуудта байдаг. Бүтээлнүүдынь Koller(Цюрих, Швейцарь), Jackson(Нью-Йорк, АНУ), Lauritz.com (Стокгольм, Швед) аукционууд дээрэ наймаалагдаһан байна.

Буряад орон - түрэл нютагынь, эндэһээнаһанайнь түүхэ, дарханайн зам эхилһэн юм.

- Мастерай олон шэглэлтэй ажалдань шулуунтусхайһуури эзэлдэг. Шулуу болбосоруулха урлалаар 30 гаран жэлдэ ажаллаһан дарханайэлдэб үедэ гүйсэдхэһэн 65 бүтээлнүүд дэлгэгдэбэ. Харагшад 15-һааолон жэлэй туршада бүтээгдэһэн уран баримал харахааргатай.Мастерай хүнгөн гараар амитад элдэб дүрсэтэй болодог, геометриин дүрсэнүүдһээгүнзэгы гүн ухаанай удхатай тэмдэг гаража ерэдэг. Мүн хүн бүхэндэ танил болоһон домог, түүхэнүүд шэнэ утха оложо абадаг", - гэжэ Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музейдэ тэмдэглэнэ.

Дарханай ажалай шэнэ шэглэл болбол томо хатуу материалаар зураг бүтээхэ ажал болоно. Тэдээн соогооавтор Yбэр-Байгалай хизаарайшухаг соёлхаруулха гэжэ оролдоһон байна. Үзэсхэлэндэшулуун болоһон модон "Бурхан", "Байгал нуурай кардиограмма" - хүн-загаһанай дүрсэтэй дүрсэ, "Ази" – амитанай толгой хэлбэртэй, "нуурһаа гаража ерэһэн"хандагайн дүрсэтэй 4 шэнэ баримал дэлгэгдэхэ юм.

Нээлгэнэй үедэ авторай барималнуудай альбомдурадхагдаха. Энэ суглуулбарида зуугаад шахуу эрхим шулуун бүтээлнүүдынь оронхой, ехэнхинь түрүүшынхиеэ хэблэгдээ.


Фото: Ловец омуля. Скульптура. Фото Национальный музей РБ.

25.07.2021
25 Октября 2021
Улаан-Үдэ хотын угсаатанай зүйн музейн мүнөө ба ерээдүйн байдал
Улаан-Үдэ хотын угсаатанай зүйн музейн мүнөө ба ерээдүйн байдал

25 Сентября 2021
Буряад Уласта энэ жэлдэ шэнэ музей бии болобо
Буряад Уласта энэ жэлдэ шэнэ музей бии болобо

28 Октября 2020
Буряад Уласта «Буряад арадай үльгэр ба домогууд» гэжэ номой шэнэлhэн хэблэл бэлдэгдэнэ
Буряад Уласта «Буряад арадай үльгэр ба домогууд» гэжэ номой шэнэлhэн хэблэл бэлдэгдэнэ

Поделиться —

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика