​Буряад Уласта Үндэһэн оперо болон балет байгуулха талаар мүрысөөн соносхогдобо

Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баярта дашарамдуулагдаhан үндэһэн оперо болон балет зохёохо мүрысөөнэй эхин соносхогдобо. Энэ бүхы буряадай хүгжэмэй-театральна уралигай түүхэдэ түрүүшын мүрысөөн болоно. Түсэлэй гол зорилго - Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баярта «Энхэ-Булат баатар» гэhэн суута оперодо адли ехэ шэнэ үндэһэн оперо болон балет табилга болоно.

«Энхэ-Булат баатар» гэжэ балет үнгэрһэн XX-дохи зуун жэлэй 1930-аад онуудай һүүл багаар найруулагдаhан, тиимэhээ Буряадай соёл уралигай түрүүшын мэргэжэлтэ бүтээл болоно. Түрүүшын оперын хүгжэмыень Уралай хүгжэм найруулагша Маркиан Фролов, харин Шоно-баатар тухай буряад үльгэрэй удхаар драматург, зүжэгшэн, режиссёр Намжил Балдано либретто зохёоһон юм. Тэрэ сагhаа хойшо манай улас дотор арбаад үндэһэн оперо болон балет табигданхай гээшэ. Тэдээн сооhоо гансал түрүүшын буряадай оперо «Энхэ-Булат баатар» репертуар соо үлэнхэй. Энэ бүтээлэй зохёогдоhоор энэ жэлдэ 80 жэл гүйсэхэнь. 1940 оной октябрь соо Москвада СССР-эй Большой театр соо Буряад-Монголой уралигай Декада энэл опероор нээгдэhэн түүхэтэй. 2011 ондо найруулагша Олег Юмовай энэ оперын 5-дахи редакци табигдаа. Иимэ жанр соо hүүлшын бүтээл Анатолий Андреевэй 2004 ондо зохёон найруулhан «Гэсэр» гэжэ оперо болоно.

Мүрысөөндэ хабаадагшад гансашье өөр тухайгаа мэдүүлхэ бэшэ, харин үндэhэтэнэй соёлой түүхэдэ орохо аргатай болоно. Энэ түсэлэй бэелүүлгэдэ уласай бюджедhээ 25 миллион түхэриг hомологдонхой.

Буряад Уласай 100 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан, Буряадай оперо болон баледэй театрта 2023 ондо табигдаха илаhан оперын премьера улас дотор соёлой ехэ удха шанартай хэрэг болохо, -гэжэ Буряад Уласай Соёлой яаманай сайд Соелма Дагаева тэмдэглэнэ.

23.10.2020
25 Октября 2021
Улаан-Үдэ хотын угсаатанай зүйн музейн мүнөө ба ерээдүйн байдал
Улаан-Үдэ хотын угсаатанай зүйн музейн мүнөө ба ерээдүйн байдал

25 Сентября 2021
Буряад Уласта энэ жэлдэ шэнэ музей бии болобо
Буряад Уласта энэ жэлдэ шэнэ музей бии болобо

28 Октября 2020
Буряад Уласта «Буряад арадай үльгэр ба домогууд» гэжэ номой шэнэлhэн хэблэл бэлдэгдэнэ
Буряад Уласта «Буряад арадай үльгэр ба домогууд» гэжэ номой шэнэлhэн хэблэл бэлдэгдэнэ

Поделиться —

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика