Улаан-Yдэдэ Шэнэхээнэй буряадууд ород хэлэ лингафонно кабинет соо үзэдэг болохо

Исай Калашниковай нэрэмжэтэ түбэй номой санда лингафонно танхим нээгдээ. Түхеэрэлгэнүүдынь Улаан-Yдэ хотын захиргаанай соёл ба урлалай талаар грантын мүнгөөр абтагдаа. «Культурный код библиотеки «Диалог национальных культур, или Модель межэтнической толерантности» гэhэн түсэл мүрысөөндэ табижа, 100 мянган түхэригэй тэдхэмжэдэ хүртөө. 2015 онhоо энэ Түбэй номой сан мигрантнуудаар нягта хүдэлдэг – эндэ Улаан-Yдын мигрантнуудай дадалгын ниитын-соёлой түб байгуулагданхай.

- Бидэ мигрантнуудтай элдэб хэмжээ ябуулгануудые, акцинуудые үнгэргэдэг хадаа, тэдэндэ ород хэлэ үзэлгэдэ бэрхэшээлнүүд дайралдадаг гэжэ ойлгообди. Тиимэhээ, «Ород хэлэн-хари хэлэн» гэжэ грант бэшэхэ шиидхэбэри абтаа. Грант бидэ шүүгээбди, бүлэг суглуулаабди, тэдэмнай нэгэ hарын хугасаа соо ород хэлэ үзэхэ, тиигээд, ондоо диаспорын ба үндэhэтэнэй түбүүдэй зон ерэхэ,-гэжэ хотын номой сангуудай нэгэдэлэй захирал Раиса Цыбенова хөөрэжэ үгэбэ.

Һуралсалай саг бүри үрэжэлтэйгөөр хэрэглэхэдэ, hурагшадые хари хэлэнэй оршон байдалда оруулхада лингафонно танхим ехэ туhатай болоно. Мүнөө лингафонно танхимда «Хитад гүрэнэй шэнэхээнэй буряадуудай нютаг зоной нэгэдэл» гэжэ нютаг можын олониитын эмхиин бүлгэм ябана.

- Номой сан ехэ хэрэгтэй ажал ябуулна, юундэб гэхэдэ, хари гүрэнhөө ерэгшэдые ондоо гүрэнэй байдалда тааруулан оруулна. Түрүүшын бүлэг – шэнэхээнэй буряадууд, эдэ зоноор бидэ түүхээрээ холбоотойбди. Тэдэ элинсэг хулинсагайнгаа нютаг бусажа ерээ, эндэ ажаhууна, хүдэлнэ, тиимэhээ ород хэлэ үзэхэ хүсэлтэй. Сагай бага дээрэhээ hуралсалай дүүрэн хугасаагай зорилго - ажабайдалда хабаатай шухала үгэнүүдтэй танилсуулга болоно, -гэжэ хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат, Д.Банзаровай нэрэмжэтэ БГУ-гай доцент Гунсыма Бадуева тэмдэглэбэ.

Лингафонно танхим соо хэшээлнүүд гарагай дүрбэндэ 16 сагhаа 18 саг болотор үнгэрдэг.

14.10.2020
25 Октября 2021
Улаан-Үдэ хотын угсаатанай зүйн музейн мүнөө ба ерээдүйн байдал
Улаан-Үдэ хотын угсаатанай зүйн музейн мүнөө ба ерээдүйн байдал

25 Сентября 2021
Буряад Уласта энэ жэлдэ шэнэ музей бии болобо
Буряад Уласта энэ жэлдэ шэнэ музей бии болобо

28 Октября 2020
Буряад Уласта «Буряад арадай үльгэр ба домогууд» гэжэ номой шэнэлhэн хэблэл бэлдэгдэнэ
Буряад Уласта «Буряад арадай үльгэр ба домогууд» гэжэ номой шэнэлhэн хэблэл бэлдэгдэнэ

Поделиться —

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика