Бадма-Ханда Аюшеева «Шэнэ одон» мꝩрысөөндэ Буряад Уласые ударидаха

Буряад Уласай габьяата ба арадай дуушан, «Байгал» гэжэ дуу хатарай ансамблиин солистка Бадма-Ханда Аюшеева Бүхэроссин «Шэнэ одон» гэжэ дуушадай мꝩрысөөндэ хабаадаха. Энээн тухай мрысөөнэй тусхай социальна сетьнүүд соо дуулгагдана.

- Буряад дуушадай    дундаhаа гансал Бадма-Ханда эгээ түрүүшынхиеэ Нью-Йорк хотын Карнеги - Холл гэжэ дэлхэйн суута концертын ендэр дээрэ уригдаhан байна. Максим Фадеев ба Григорий Лепстэй хамта дуулаха hанаан байна,-гэжэ мүрысөөнэй бүлгэм соо хэлэгдэнэ.

Уласай ажаhуугшад дуушанда үндэр амжалта хүсэнэ. «Ехэ hайхан хоолойтой», «Шэдитэ дуушан»,- гэжэ интернет хэрэглэгшэд бэшэнэ.

Бадма-Ханда Аюшеева онсо хоолойтой, хүнэй зүрхэ, сэдьхэл хүдэлгэмэ өөрын онсо маягаар дууладаг. «Хоолойнойнь тембр хонгёо, сэбэр, Бадма-Хандын дуулахые шагнажа байхада, хадын горхон шэнги дуулдадаг»,- гэжэ хүгжэмэй критик тэмдэглээ. Арад зондо «Цагаатай голни», «Наян Наваа», «Яахаш хүм бииб» ба «Эжыдээ» гэhэн дуунуудынь ехэ hайшаагданхай. 2006 ондо Бадма-Ханда Аюшеева Буряад Уласай габьяата дуушан гэжэ нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Буряад Уласай дуушад «Шэнэ одон» проектдо хабаадаhан байна гэжэ hануулая. Түрүүшын телепроектдо Саян Дашинимаев дуушан финалда хүрэтэр гараа, харин илажа шадаагүй. Хоёрдохи проектдо Буряад Уласые «Байгал» ансамблиин артист Жаргал Бадмаев түлөөлөө. Тэрэ полуфиналда хүрөө. Гурбадахи проектдо залуу дуушан Ринчин Дашицыренов хабаадаа. Нёдондо жэлдэ «Урагшаа» группын бүридэлдэ Сэсэг Цыдыпова ба Болотов Тимур Буряад ороноо ударидаа.Yшөө манай нютагhаа монголой «Фабрика Звезд» гэжэ түсэлэй илагша Дулма Сунрапова хабаадаhан юм.

16.10.2020
25 Октября 2021
Улаан-Үдэ хотын угсаатанай зүйн музейн мүнөө ба ерээдүйн байдал
Улаан-Үдэ хотын угсаатанай зүйн музейн мүнөө ба ерээдүйн байдал

25 Сентября 2021
Буряад Уласта энэ жэлдэ шэнэ музей бии болобо
Буряад Уласта энэ жэлдэ шэнэ музей бии болобо

28 Октября 2020
Буряад Уласта «Буряад арадай үльгэр ба домогууд» гэжэ номой шэнэлhэн хэблэл бэлдэгдэнэ
Буряад Уласта «Буряад арадай үльгэр ба домогууд» гэжэ номой шэнэлhэн хэблэл бэлдэгдэнэ

Поделиться —

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика