Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Эрдэни Жалцанов: тон эрхим, эгээл баяртай хужарлагшад – хүүгэд мүн

Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Эрдэни Жалцанов: тон эрхим, эгээл баяртай хужарлагшад – хүүгэд мүн

Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Эрдэни Жалцанов: тон эрхим, эгээл баяртай хужарлагшад – хүүгэд мүн

50 гаран жэлэй саана эдир хужарлагшадайнгаа болоод түрэлхидэйнь урманда Улаан-Үдын ори ганса хүүхэлдэйн «Үльгэр» театр үүдэеэ үргэнөөр сэлеэ бэлэй. Мүнөө сагай эрхэ байдалда тус театр хэр байнаб гэжэ «Үльгэр» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Эрдэни Жалцанов хөөрэбэ.

-Эрдэни Бато-Очирович, хэды ондо та театр ерээбтэ, тэрэ гэһээр юу хэһэнээ, бүтээһэнээ хөөрэжэ үгыт?

-Би театрта ажаллахаяа 2000 ондо режиссерой тушуулда ерээ һэм, удаань уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ болооб. Эхинһээнь эхилжэ зүжэг, сценаринуудые бэшэжэ захалааб. Тэрэ үеээр Буряадтамнай хүүхэлдэйн театрта тааруу драматурги гэжэ голхормоор хомор байгаа. Тусхай зорилготой иимэ театрта зүжэг зохëохо гэшэ хэсүү хэрэг. Эндэмнай тиимээр бэшэхэ драматургнууд үгы шахуу. Эгээл энэ ушарһаа зүжэгүүдээ өөрөө зохëожо бэшэхэ баатайб.

-Хүүгэдтэй хүдэлхэдэ ямар тиимэ онсо эрилтэнүүд хэрэгтэйб?

-Нэн түрүүн  найруулгань ааб даа. Эдир харагшадай һонир татаха гэбэл, унжагы бэшэ, һүлдэ тэмдэгтэй, нюуса, ямар нэгэ арын удхатай тэрэ байха ëһотой. Хэрбээ хүүхэлдэйнүүдэй дэмыдэ дан олон үгэтэй болоо һаань, багашуулай һонирхол гансата буураадхидаг гуримтай. Адагынь 25 секундын туршада анхаралынь бараха. Тиимэл хадань 5-10 секундын эрьеэндэ тайзан дээрэ ямар нэгэ үйлэ боложо байха жэшээтэй. Энэмнай яһала хэсүү даабари, тиигээшье һаань энэ мэтые хараадаа абаха гэжэ оролдодогбди.

-Харагшад гэхэһээ, танай театртаа хүдэлжэ байһан 20 жэлэй туршада һонирхолтой хубилалтанууд үзэгдөө гү?

-Одоо «саг сагтаа, сахилза хүхэдөө» гээшэнь. Үе саг һэлгэжэл байдаг. Эдэ мэтые нюдөөрөө обëорооб. Минии театрта һая ерээд байхада ерээд оной хүүгэд, Советскэ Союзай үедэ үндыһэн түрэлхидтэеэ зүжэг наадандамнай ерэгшэ бэлэй. Тэрэ үедэ үлүүдэ баалагдаагүй, эрхээдүй зон байгаа даа. Ганса театр ороһондоо баяртай үлэхэ гэһэншүү. Мүнөө сагта хүүгэдш имагтал ондоо – «индиго» - үхибүүд, түрэлхидынь – «миллениалнууд». Цифрын үетэн, мүнөөнэй хүүгэдые гайхуулха, һонирхуулхань бэрхэтэй - хамагые, бүхые мэдэхэ, гэхэ зуура, оршон тойронхиëо обëорхогүй, нэгыень нүгөөдэтэй холбоожо бирахагүй. Энэ мэтые үдэр бүри ажагланабди. Энэ талаһаа абаа һаа, манай театр холбоохо үүргэтэй болонхой ха.

-Театрай шэнэ байшан тухай юун дуулданаб? Хэзээнһээ һэльбэн шэнэлэгдэжэ эхилхэ юм гэжэ тобшохоноор хөөрэжэ үгыт.

-Ленинэй гудамжа, 46 гэһэн хаягаар оршодог байшамнай 2020 онһоо заһабарилагдажа эхилхэ ëһотой. Театрай хүдэлмэрилэгшэд түсэл-проектыень хаража, танилсажа, өөрын хүсэл, һанамжануудые оруулаа. Эсхэгдэдэг тусхай тайзан табигдаха болонхой. Нэмэгдэжэ хэды гримернонууд, найруулгаяа мүлижэ бэлдэлгын танхим гэхэ мэтэшэлэн бии болохо жэшээтэй.

-Мүнөө театртнай Свердловай гудамжада оршодог байшан соо байрланхай. Хотын түбтэ байһанаа тиишээ зөөһөөртнай үсөөн зон ябадаг болоо ха гү?

-Үнэхөөрөөш, харагшаднай үсөөрөө. Яахашье аргагүй, юуб гэхэдэ, тэндэ оройдоол 50 һууритай танхим ха юм. Тиигээ яагаашье һаань, «Үльгэрнай» доройтоо гэжэ хэлэхээр бэшэ. Бидэ Ородой Холбооной бусад театрнуудтай бүри ехээр харилсадаг болообди. Гастрольнууднай хоëр дахин олошороо.

-Театрта хүнэй хандаса хубилна гү?

-Хүнэй юуншье гэжэ һанаа һаань, хүүхэлдэйн театрнууд хаа хаанагүй хүгжэжэл байна. Анхан бидэниие баһанги шэнгеэр, доромжолһонтой адляар бододог байгаа һаа, мүнөө хүүхэлдэйн театрнуудта анхарал ëһотоор хандуулагдадаг болонхой. Жэлһээ жэлдэ Росси дотор олон тоото фестиваль-хуралдаанууд эмхигдэнэ, хариин оронуудай – Европын, Азиин зүжэгшэдтэй эб хамта хүдэлхэ ушарнууд олошороо. Ехэшүүлэй хэмжээндэ тоолгодог болоһоноймнай гэршэ гэбэл, «Алтан баг» гэжэ шагналай урилдаан үнгэргэгдэн бшуу. Тэрэ шагналда «Үльгэр» театрай хүртэһые һануулая. Европодо, жэшээнь, хүүхэлдэйн театрнууд ганса ехэшүүлдэ зорюулагдаһан зүжэгүүдыеш табидаг байна. «Үльгэр» театр энэ мэтын жанрые туршаа һэн, репертуарыемнай адаглаа һаатнай, үдэшын найруулганууд оруулагдаһан байха. Хожом энэ талаар ажалаа улам эршэдхэхэ хүсэл бии. 

бурятский язык изучение.jpg

Худрук театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанов: дети - самые лучшие и благодарные зрители

Более 50 лет назад свои двери для юных зрителей и их родителей распахнул единственный в Улан-Удэ театр кукол «Ульгэр». Как живет театр в реалиях современности, в рассказал художественный руководитель театра «Ульгэр» Эрдэни Жалцанов.

- Эрдэни Бато-Очирович, расскажите в каком году вы пришли в театр и что делали? 

- Свою работу в театре я начал в 2000 году на должности режиссера, а позже стал художественным руководителем. Моя работа началась с того, что я начал писать пьесы и сценарии. У нас в Бурятии с драматургией касаемо театра кукол была большая беда. Драматургов, специально пишущих для театра кукол, практически не было, потому что это совершенно другая специфика, нежели писать для того же театра юного зрителя. Поэтому, в основном, все свои спектакли пишу сам. 

- Какие особенности работы с детьми вы бы отметили? 

- В первую очередь постановка, предназначенная для просмотра юными зрителями, должна быть очень лаконичная, символичная, метафоричная. Когда куклы начинают много разговаривать, то у детей теряется внимание. Буквально через 25 секунд ребенок теряет интерес к происходящему, поэтому на сцене через каждые 5-10 секунд что-то обязательно должно происходить, какое-то событие. Это достаточно сложная задача, но мы все эти моменты стараемся учитывать.

- Говоря о зрителях, какую особенность вы бы отметили, поменялся зритель за те почти 20 лет, что вы работаете в театре?

- На моих глазах прошла целая эпоха. Я видел смену поколений. Когда я только пришел в театр, к нам на спектакли приходили дети девяностых и их родители, родившиеся и воспитанные еще в Советском союзе. Это были, так скажем, не избалованные зрители. Для таких гостей поход театр уже становился праздником. Сегодня, конечно, дети, уже не те, что раньше, мы наблюдаем детей-индиго и их родителей - меллиниалов. Мы наблюдаем цифровое поколение, сегодняшние дети знают всё обо всём и в тоже время легко теряют связь с окружающим миром. В этом плане театр, на мой взгляд, хорошо выполняет функцию связующего звена. 

- Расскажите подробнее о новом здании театра? Когда начнется реконструкция, и каких изменений ждать? 

- Начало реконструкции здания на улице Ленина, 46 запланировано на 2020 год. Сотрудники театра видели проект, внесли свои пожелания и замечания, которые учли при проектировании. Самое главное у театра появится модульная сцена-трансформер. Она будет оснащена поднимающимися на разные уровни платформами. Учтены дополнительные гримерные для актеров, появится отдельный репетиционный зал, который мы планируем использовать и в качестве камерной сцены.  

 - Сейчас театр временно размещается в здании на Свердлова. После переезда из центра города зрителей стало меньше? 

- Да, зрителей стало меньше физически, поскольку в новом зале всего 50 посадочных мест. Но я бы не сказал, что «Ульгэр» сегодня переживает кризис. Мы стали больше взаимодействовать с другими театрами России, делимся творческими идеями, есть возможность создавать что-то новое вместе. Также у нас стало в два раза больше гастролей. 

- Как меняется отношение к театру?

- Как бы парадоксально это не звучало, но это так. Из года в год в регионах России проводятся многочисленные фестивали, появилась возможность коллаборации с артистами из зарубежных стран - Европы, Азии. Всё это свидетельствует о том, что к театру кукол стали относиться серьезно. Раньше нас воспринимали как несерьезный вид искусства, как некое баловство. Сейчас театр кукол вышел на такие серьезные высоты, что с ним стали считаться. Подтверждением этому является премия «Золотая маска», обладателем которой является театр «Ульгэр». В Европе существуют даже театры кукол, которые ставят постановки только для взрослых. «Ульгэр» тоже апробировал такой жанр, у нас в репертуаре были вечерние постановки. Мы планируем вернуться к этому опыту

Юлия Терлецкая, Восток-Телеинформ. 


25.10.2019
15 Сентября 2021
Улаан-Yдэ хотодо Буряад нютагһаа холо ажаһуудаг буряад уран зураашадай үзэсхэлэн дэлгээгдэхэ
Улаан-Yдэ хотодо Буряад нютагһаа холо ажаһуудаг буряад уран зураашадай үзэсхэлэн дэлгээгдэхэ

3 Августа 2021
«Бүргэдэй дали»: уран зохёолшон Даширабдан Батажабайн 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан үзэсхэлэн Улаан-Үдэ хотодо нээгдэбэ
«Бүргэдэй дали»: уран зохёолшон Даширабдан Батажабайн 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан үзэсхэлэн Улаан-Үдэ хотодо нээгдэбэ

25 Июля 2021
Буряад Уласта Эрмитажһаа скульпторай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ
Буряад Уласта Эрмитажһаа скульпторай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ

Поделиться —

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика