БУРЯАДАЙ ДРАМЫН ТЕАТР: буряад хэлэеэ хүгжөөхэ ехэ үүргэтэй / Театр Бурятской драмы: миссия по сохранению языка
БУРЯАДАЙ ДРАМЫН ТЕАТР: буряад хэлэеэ хүгжөөхэ ехэ үүргэтэй / Театр Бурятской драмы: миссия по сохранению языка

Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын гүрэнэй театр Буряад-Монголой АССР-эй Наркомпросой тогтоолоор 1932 оной июлиин 3-да байгуулагдаа. 1932 оной  июлиин 7-до  арадай мэргэжэлтэ театрай нээлгэн  Буряад Республикын соёлой байдалда шухала үйлэ хэрэгүүдэй нэгэн болоо. Партиин соёл байгуулгын зүблэлдэхэ суглаан дээрэ совет буряад театр ород театрнуудай тогтоһон ёһо заншал ба буряад арадай бүтээл дээрэ үндэһэлэн бариха гэжэ шиидхэбэри гаргаа.

Наркомпросой захиралтаар театрай түрүүшын хүтэлбэрилэгшээр Уран һайханай техникумэй театральна таһагай эрхилэгшэ, зүжэг табигша М.В.Хаптагаев томилогдоо.Түрэл хэлэн дээрэ зүжэгүүдэй үсөөн байһан дээрэһээ ород ба хари гүрэнэй драматургиин классическа хэдэн зүжэгүүд буряад хэлэн дээрэ оршуулагдан, амжалтатай табигдаа.

1940-өөд оной эхиндэ театрай байдал ехэ эршэтэй байһан. Республика Москва хотодо 1940 ондо үнгэрхэ Буряад урлагай, уран зохёолой декадада бэлдэжэ байгаа. Эндэ түрүүшын буряад оперо «Энхэ Булад-баатар» (хүгжэмынь Свердловско консерваториин профессор Маркиан Фроловой) мүндэлһэн түүхэтэй. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай эхиндэ республикада табан театральна бүлэгүүд: гүрэнэй филармони, тэрэнэй бүридэлдэ симфоническа оркестр, арадай инструментнүүдэй оркестр, хор ба дуушад хүдэлжэ байгаа. Олон артистнуудай дайнда мордоходо, ажаябуулгаяа тогтооһон байна.

   1943 ондо театрай тоглолтын бригада СССР-эй арадай артист Гомбожаб Цыдынжаповай хүтэлбэри доро Белоруссин фронт ошожо, хоёр һарын туршада зуугаад тоглолто табижа ерээ. Х.Намсараевай эрхим совет драматургиин зохёолоор «Тайшаагай ташуур» зүжэгэй премьерэ 1945 ондо болоһон юм. 1948 ондо театрай бүлгэм хүгжэмтэ-драмын театрай бүридэлдэ хамта һүүлшын Шекспирэй «Отелло» гэжэ спектакль табиһан түүхэтэй. Тиигээд, 1948 оной һүүлээр энэ хүгжэмтэ-драмын театр хоёр театр боложо хубаараа: оперо болон баледэй ба драмын театр. Театрайнгаа хоёр боложо һалахада, Гомбожаб Цыдынжапов оперо болон баледэй театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшөөр үлэһэн юм.

1952 ондо Буряад драмын театрай хүтэлбэрилэгшөөр Цырен Балбаров томилогдожо, гушан зургаан жэлэй туршада энэ театр ударидаа. 1952 ондо 50 жэлэйнгээ ойн бяарта энэ театр Куйбышевай гудамжаар шэнэ байшанда ороо.

Уран барилгын түһөө Москвагай «Гипротеатр» гэжэ мастерскойдо бэлдэгдээ. Театрай байшанай газаахи, досоохииень шэмэглэхэ хэрэгтэ Россин арадай уран зурааша Дашанима Дугаровой хүтэлбэрилгэ доро  дархашуулай 7 бригада хүдэлөө. Эгээл бэлигтэй уран зураашадые, хээ, гоёолто сохижо һуулгаха дархашуулые, мориной дэлһээр гобелен нэхэдэг урашуулые дабташагүй үзэсхэлэн бүтээхэдэнь эмхидхэжэ, хүтэлжэ шадаа. Модоор һиилэдэг дархашуул Булад Энкеевэй ударидалга доро  үүдэнүүдые, модоор һиилэһэн багуудые, харагшадай танхим соохи решётконуудые бүтээгээ. Мориной дэлһээр гобелен нэхэдэг урашуул 8,5х12 хэмжээнэй тонно шахуу шэгнүүртэй хибэс нэхэжэ, тайзан шэмэглээ. Гоёолто сохижо һуулгаха дархашуул буряад угалзануудаар светильнигүүдые, үүдэнүүдые гоёогоо. Уран зураашад фойе соохи хана «Гэсэрэй газар дээрэ» гэжэ зураг угалзатуулан зураһан юм.

2018 ондо Саян Жамбалов театрай хүтэлбэрилгшэ болоо. «Манай театр буряад хэлэеэ хүгжөөхэ тусгаар ехэ үүргэтэй. Бидэ зүжэгүүдые буряад хэлэн дээрээ табиха, наадаха ёһотойбди. Харагшаднай энээн дээрэһээ үсөөн болоошье һаань, бидэ өөрынгөө уялгаһаа холо болохо аргагүйбди. Тиибэшье театртамнай синхронно оршуулга бии. Ород Уласай үндэһэтэнэй театрнууд үндэһэтэнэй уласуудта юрын театрта ороходоо, нэгэ бага ехэ үүргэтэй»,- гэжэ тэрэ хэлэбэ.

бурдрам _фото ВТИ (4).jpg

Государственный Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева был учрежден решением коллегии Наркомпроса Бурят-Монгольской АССР от 03 июля 1932 года. Открытие 7 июля 1932 года национального профессионального театра явилось одним из знаменательных событий в культурной жизни Бурятской республики. Областное партийное совещание по культурному строительству приняло решение строить советский бурятский театр, опираясь на традиции русского театра и народное творчество бурят.

Первым директором и художественным руководителем приказом Наркомпроса был назначен заведующий театральным отделением техникума искусств режиссер М.В.Хаптагаев. Из-за недостатка спектаклей на родном языке на сцене театра были успешно осуществлены в переводе на бурятский язык постановки по пьесам русской, европейской драматургической классики. В ноябре 1934 года Гомбо Цыдынжапов, выпускник ГИТИСа, поставил свой дипломный спектакль «Чудесный сплав» Киршона. В мае 1936 года с дипломным спектаклем «Оюун билик» П.Дамбинова начинает свою творческую деятельность Мария Шамбуева - выпускница ГИТИСа, первая женщина – режиссер из бурят. В этом же году Г.Цыдынжапов осуществляет постановку комедии «Тартюф» Ж.Мольера, а в 1937 году спектакль «Слуга двух господ» К.Гольдони поставила М.Шамбуева, а также были осуществалены следующие постановки: «Платон Кречет» А.Корнейчука, «Мэргэн» А.Шадаева, «Один из многих» Н.Балдано.

Начало 1940-х годов в бурятском музыкально-драматическом театре было напряженным. Республика готовилась к проведению в октябре 1940 года в Москве Декады культуры и искусства. Для показа подготовили первую национальную оперу «Энхэ Булад батор» по либретто Намжила Балдано, музыку написал профессор Свердловской консерватории Маркиан Фролов. Вторым спектаклем декадного репертуара была музыкальная драма «Баир» в новой редакции, в нем центральное место занимали танец и пение. Более 50 вокальных и инструментальных номеров составили основу этого спектакля. Третьим - лирическая пьеса о современной бурятской деревне «Эржэн» Н.Балдано и М. Эделя в постановке Намжила Балдано. По итогам Декады Бурятский музыкально-драматический театр был награжден орденом Ленина, художественный руководитель театра Гомбо Цыдынжапов удостоен звания «Народный артист СССР», драматург и режиссер Н.Балдано стал «Заслуженным деятелем искусств РСФСР». Звания «Заслуженный артист РСФСР» получили Н.Гармаева, Н.Гендунова, Ч.Генинов, А.Ильин, Н.Таров.

В годы войны почти весь мужской состав труппы и технического персонала были призваны на фронт. В сезонах военных лет шли возобновленные декадные спектакли «Баир», «Эржэн», «Энхэ Булад батор». В 1942 году состоялась премьера спектакля «Шел солдат с фронта» В.Катаева в постановке режиссера А.Миронского. В 1943 году тема войны была отражена в спектакле «Снайпер» Г.Цыдынжапова, прообразом стал реальный герой войны - снайпер Ц-Д. Доржиев.

Зимой 1943 года концертная бригада театра во главе с художественным руководителем, народным артистом СССР Г.Цыдынжаповым выехала для на Белорусский фронт, где дала около 100 концертов за два месяца.

В 1945 году состоялась премьера спектакля «Кнут тайши» Х.Намсараева, в котором главные роли исполнили В.Халматов и Г.Ф.Лосев в роли тайши Дымбылова, П.Николаев сыграл Тарбу, Ч. Генинов - Гурэмбэ-ламу, Д.Дондуков в роли Гоншог. В 1948 году драматический коллектив поставил свой последний в составе музыкально-драматического театра спектакль «Отелло» В.Шекспира. В конце 1948 году происходит разделение музыкально-драматического театра на два самостоятельных коллектива – театр оперы и балета и драматический. Драматическую группу объединили с труппой колхозно-совхозного театра.

В 1952 году директором был назначен Цырен Аюржанаевич Балбаров, который с этого периода в течение 36 лет возглавлял театр. Главным режиссером был заслуженный деятель искусств России Цырен Галзутович Шагжин. Театр работал и над подготовкой кадров актеров. Труппу пополнили три актрисы, пришедшие из выпуска театрально-музыкального училища в 1949 году: В.Найдакова, П.Шапова, Г.Бадмаева, а также были приняты актеры из самодеятельности: С.Уладаева и В.Самандуев.

В 1982 году в год 50-летия театр переехал в новое здание по ул. Куйбышева. Огромная заслуга в том, что юбилейные торжества начались с открытия нового храма искусств, принадлежит директору театра Ц.А.Балбарову. Архитектурный проект был разработан в Московской мастерской «Гипротеатр». Над внешним и внутренним убранством работало семь творческих бригад под руководством народного художника России Дашинимы Дугаровича Дугарова. Были созданы бригады резчиков по дереву под руководством мастера Булата Энкеева (двери, декоративные решетки в зрительном зале, скульптурные головы – маски), работы скульптора Г.Васильева. Мастера гобелена во главе с народным мастером С.Ринчиновой изготовили уникальный занавес из конского волоса размером 8,5х12 метров, весом почти в тонну. Ювелиры–чеканщики использовали элементы национального орнамента и национальный стиль при выполнении декоративных светильников, латунных элементов оформления дверей. Мастера живописи и монументальной скульптуры во главе с художницей Альбиной Цыбиковой расписали стены фойе площадью 150 квадратных метров темперной росписью «На земле Гэсэра». В этом здании театр проработал 28 лет.

Бурятский театр драмы продвигает свои спектакли на Межрегиональный и Международный уровень, осваивая более широкое пространство зрительской аудитории в соседних областях, соседних республиках и за рубежом. Театр принял участие в четырех Международных фестивалях, прошедших в Монголии: международные фестивали театров монголоязычных народов в 2001 и 2006 годах.

В 2018 году новым художественным руководителем театра стал Саян Жамбалов. «У нашего театра особая миссия – сохранение языка. Мы обязательно должны играть спектакли на бурятском языке. Да, мы тем самым сокращаем количество своих зрителей, потому что для русскоязычного зрителя это своего рода барьер, хоть у нас есть синхронный перевод в наушниках. Но мы не можем уйти от своей миссии. Национальный театр в национальных республиках всегда был больше, чем просто театр», - говорит он.

В старые прежние времена, когда соседнее озеро было еще болотом, а гуран — инзагашкой; когда снега были неглубокими, а ковыли — зелеными, — жил на свете паренек, по имени Булот-хурэ.

Пошел он однажды на охоту, выследил косулю и выстрелил в нее из лука. Споткнулась косуля, ударилась оземь на полном скаку и обернулась белой лебедью. Подхватила она клювом пущенную в нее стрелу и со словами: «Если ты настоящий молодец, то найдешь меня и на краю света!» — улетела прочь.

Запрокинув голову, рассмеялся Булот-хурэ, обрадованный такой встречей; уронив голову на грудь, заплакал он, опечаленный быстрой разлукой.

Воротился паренек домой, рассказал отцу с матерью о случившемся и просил отпустить его на поиски белой лебеди.

Не сразу согласился отец, стал отговаривать сына. «Кости твои пока что хрящеваты, — говорит. — Кровь твоя водяниста».

Выпустил Булот-хурэ своего коня Бурул-Цохура на волю, чтобы копыта затвердели, а мать свою попросил починить одежду. Сам тоже не стал сидеть сложа руки, отправился на охоту: дичины добыть да мяса насушить в дальнюю дорогу.

Вот округлились копыта у Бурул-Цохура, стали тверже камня, и тогда вычесал хозяин своего коня железным скребком, оседлал сандаловым седлом и отправился прямиком на восток.

Едет он себе да едет. По кукушкиному кукованью лето узнает, по сорочьему стрекоту — зиму. Однажды закружил над его головой ворон и прокричал: «Взойди на высокую гору, где живут три слепых отшельника, спроси у них о своей судьбе!»

Послушался Булот-хурэ ворона, взошел на гору, отыскал ветхую юрту трех слепых отшельников, три дня молился у входа в жилище и только потом переступил порог. Рассказал им паренек о себе, рассказал о том, куда путь держит. Открыли перед ним отшельники вещую книгу судеб, в которой было сказано: «Невеста молодца Булот-хурэ живет на расстоянии восьмидесяти лет пути в северную сторону». Благословили отшельники паренька, и отправился он дальше на своем верном коне Бурул-Цохуре, одолевая расстояние в десять лет пути за пять месяцев, расстояние в восемьдесят лет пути — за четыре года.

Вот увидел Булот-хурэ посреди долины белую юрту, соскочил с коня, привязал его к коновязи, а сам в юрту вошел. Видит — старик со старухой сидят и чай пьют. Не сказав ни слова, прошел гость к хоймору, уселся поудобнее и закурил трубку.

Молчат старики, искоса поглядывая на гостя; молчит и гость, подумывая про себя: «Что это за хозяева, даже чаю не подадут?» Докурил он трубку и вышел потихоньку из юрты. Старик тоже вышел вслед за гостем, догнал его и спрашивает:

— Чей ты будешь, паренек, и куда путь держишь? Разве тебя не учили здороваться, входя в чужой дом?

— Прости, старик, — спохватился Булот-хурэ. — Совсем я потерял голову от беспрестанной скачки, от неусыпных забот и поисков.

— Кого же ты, паренек, ищешь?

— Ищу я белую лебедь, — отвечает Булот-хурэ. — Унесла она мою стрелу, а вместе с нею — мой покой и сон.

— Эта лебедь — моя внучка, звать ее Абахай-дангина, — молвил старик и научил паренька, как ее добыть.

Вот подъехал Булот-хурэ ко дворцу, где его суженая живет, превратил Бурул-Цохура в шелудивого жеребенка, а сам сопливым мальчонкой обернулся. Пошел он берегом реки, ведя жеребенка в поводу, и увидел золотой мост, а по нему ханские дочери бегают. Захотелось пареньку поиграть с ними. Взбежал он на мост, кинулся за девицами вдогонку, да не по нраву им пришелся. Скинули они сопливого мальчонку с моста и дальше побежали. Пошел паренек дальше. Видит — на серебряном мосту дочери высоких сановников играют. Взбежал было на мост, но и с серебряного моста его скинули. Утер он нос рукавом и отправился дальше. Дошел до железного моста, на котором дочери нойонов хороводы водили. Вот уже на самую середину моста взошел, но увидали его дочери нойонов и скинули в холодную воду. Еле выбрался паренек на берег, обсушился, осмотрелся и пошел прямиком во дворец.

Увидала его Абахай-дангина, поняла, кто под неприглядным обликом скрывается, но виду не подала, только приказала слугам накормить голодранца. Налили ему слуги сыворотку в собачью плошку, а сами толкуют между собой: «Хан-батюшка назначил три испытания молодцам, желающим взять в жены его дочь Абахай-дангину. Пойдем поглядим, кто победит». Побежали слуги на зеленую поляну посмотреть на женихов ханской дочери. Отправился следом Булот-хурэ, выплеснув сыворотку на землю.

А по зеленой поляне уже ханский глашатай ходит, кричит-надрывается: «Хан-батюшка отдаст в жены свою дочь Абахай-дангину тому, кто первой стрелой срежет ковыль-траву в верхнем ее суставчике, второй — разнесет в щепу тридцать возов сырых дров, третьей — разорвет игольное ушко».

Похаживают по ристалищу богатыри, друг на друга поглядывают. Самый важный из женихов Иргай Ширгай тетиву натягивает, каленую стрелу свою в цель пускает. Подрезала его стрела ковыль-траву в верхнем суставчике, разнесла в щепу тридцать возов сырых дров, но в иголку не попала. Попытали счастья другие молодцы, да без толку. Тогда вышел из толпы Булот-хурэ, ведя в поводу шелудивого жеребенка и утирая нос замызганным рукавом драного дэгэла. «Горе-жених!» — смеется народ. Но попали точно в цель две первых стрелы, пущенные им, и стихли насмешки. Пропела в полете третья стрела, разорвала игольное ушко, а вонзившись в землю, вырыла такую воронку, в которой не тесно было бы и конскому табуну.

Поставили слуги новую иглу. «Кто еще не потерял надежды попасть стрелой в игольное ушко?» — спрашивает хан. Тут Иргай Ширгай дернул за рукав паренька Булот-хурэ.

— Выручи меня, — говорит. — Научи, как попасть в игольное ушко. Ничего для тебя не пожалею.

— Этому сразу не научишься, — отвечает Булот-хурэ. — Но если ты дашь вырезать из своей спины два ремня, то я тебе помогу.

Делать нечего, согласился Иргай Ширгай. Тогда Булот-хурэ говорит:

— Я спрячусь вон за тем деревом и натяну свой лук, ты тоже натяни, и когда я крикну: «Ала!» — мы вместе пустим свои стрелы. Моя попадет в цель и выроет своим острием такую яму, в которой твою стрелу никто не отыщет.

Так они и сделали. Вырезал Булот-хурэ из спины Иргай Ширгая два ремня, попал в игольное ушко, разорвав его каленой стрелой, а все решили, что это Иргай Ширгай отличился.

Поделиться —

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика