Улаан-Үдэдэ Ород драмын театр: декабристнуудай сагһаа мүнөө үе хүрэтэр \ Русский драмтеатр в Улан-Удэ: от декабристов до современной цифровой эпохи
Улаан-Үдэдэ Ород драмын театр: декабристнуудай сагһаа мүнөө үе хүрэтэр \ Русский драмтеатр в Улан-Удэ: от декабристов до современной цифровой эпохи

Буряад Уласай ниислэл хотодо Гүрэнэй ород драмын театрай эхин 1928 оной декабриин 22 гэжэ тоологдодог. Тиихэдэ, театр байгуулгын эхиндэ Уласхоорондын тамирай Улаан талмайе идхалга хэжэ бүхэсоюзна гастрольдо ябаһан Москвагай Эмхидхэлэй нүүдэл театр ерэһэн юм. Тэрэ Дээдэ-Үдэ ерэжэ, декабриин 22-то А. Файкогой «Человек с портфелем» гэhэн түрүүшын зүжэг Буряад Уласта табиһан байна.

Дээдэ-Үдэдэ театр нээхын тула ехэ удаан ажал ябуулагдаһан юм. Энэ хэрэгтэ сүлэлгэдэ байһан декабристнууд ехэ үүргэ дүүргээ. Тэдэ ород соёлой ба гэгээрэл болбосоролой дэлгэрүүлэгшэд болоо. Илангаяа, Николай Бестужев ехэ хубитаяа оруулаа, тиимэһээ 1991 ондо театр тэрэнэй нэрээр нэрлэгдээ. Тэрэ урда сагай ород театрай репертуар соо түргэн хүдэлдэг багахан маягай – водевиль, интермедия, скетч, хатарай-спортивна этюд ба үзэгдэлнүүд ородог бэлэй. Энэ театрай ажаябуулга ганса зүжэг табилгаар дүүрэдэг бэшэ, харин студи нээһэн байна. Тэрэнь 1931 ондо Уран һайханай техникум боложо, мэргэжэлтэдые һургажа эхилээ. Эндэ манай суута буряад ендэрэй мэргэжэлтэд Ч.Генинов, Ж.Пагбаин, Н.Гендунова, Н.Балдано, В.Халматов, П.Николаев, У.Болдонова, Ю.Шангина һуража гараа.

Түймэртэ театрай байшан шатажа, энэ нүүдэл театрайхид Москва хотоёо бусаһан байна. 1932 ондо Дээдэ-Үдэ Александр Миронский ерэжэ,  хотын театрай ажабайдалда эдэбхитэйгээр орожо,1934 ондо Москва ба Ленинград хотоһоо театрта шэнэ зүжэгшэдые урижа, режиссёр Милославскын хүтэлбэрилгэ доро шэнэ ород труппа эмхидхэжэ шадаа. 1936 ондо түрүүшын хаһа нээгдээ. Театрай репертуар совет драматурги бүрилдүүлдэг бэлэй. 1941-1943 онуудта Улаан-Үдэдэ СССР-эй арадай зүжэгшэн А. Г. Крамовай хүтэлбэри доро Харьковһаа нүүжэ гараһан театр ажаллажа байгаа. 1948 оной майн 28-да Ород драмын театрай ба эдир харагшадай театрай бүлэгүүд нэгэдээ.

1972 ондо февралиин 6-да Ленинэй гудамжаар театрай байшан соо түймэр боложо, декорацинуудынь, хубсаһануудынь, ендэрынь шатаа. Ехэ хохидолдо ороошье һаа, актёрнуудай бүлгэм  нүүдэл байдалда ажалаа  үргэлжэлүүлээ.1974 ондо Терешковагай гудамжаар Зүүн-Сибириин Соёлой ба Уран һайханай академиин  байшанда ороо. Энэ үедэ театр гастрольдо Буряад нютагаараа, гүрэнэйнгөө хотонуудаар, Украинын, Белоруссин, Хакас  Уласаар, Монгол ороноор гастрольнуудта эдэбхитэйгээр ябажа байгаа.

2000 ондо «Дружба» кинотеатрай байшан Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ Гүрэнэй ород драмын театрта дамжуулха шиидхэбэри гараа. 2002 ондо техническэ проект бэлэн боложо, 2006 ондо хуушан байшан задалагдажа эхилээ. 2007 оной майн 6-да барилга эхилжэ, 2009 оной зунай сагта театр шэнэ байшандаа ороһон юм. 81-дэхи театрай хаһа Степан Лобозёровой драматургигаар «По соседству мы живём» гэһэн регион хоорондохи фестиваляар нээгдээ.

Мүнөө театр олон айлшадые угтан абана, театрай ендэр дээрэ элдэб хэмжээнэй – политическэ, экономическа, болбосоролой хэмжээ ябуулганууд үнгэрдэг заншалтай болоо. Регион хоорондохи «Сибирский кот» гэжэ хүүгэдтэ зорюулһан театрай зүжэгүүдэй фестиваль, «Алтан Сэргэ» гэжэ арадай театрнуудай регион хоорондохи фестиваль ба үшөө олон ондоо түсэлнүүдые театрай тайзан дээрэ үнгэргэдэг гээшэ.

_68B6932.jpg

Точкой отсчета истории создания Государственного русского драматического театра в столице Бурятии считается 22 декабря 1928 года. Тогда в Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) приехал Московский передвижной организационный синтетический театр Международного Красного Стадиона и Осоавиахима СССР, в сокращении Оргтеатр. Коллектив Оргтеатра открыл, как тогда говорилось «зимний сезон» спектаклем «Человек с портфелем» А. Файко. 

Его открытию в Верхнеудинске предшествовал длительный процесс формирования культурной среды, театральной культуры. Большую роль в этом сыграли ссыльные декабристы, ставшие проводниками просвещения и русской культуры. Особенно значителен вклад Николая Александровича Бестужева, именем которого назван Русский театр в 1991 году. Репертуар театра в те далекие годы содержал мобильные «малые формы» - водевили, интермедии, скетчи, танцевально-спортивные этюды и сцены. Наряду с этим ставились «полнометражные» пьесы. Он знакомил зрителей с постановками по произведениям советской и классической драматургии. Деятельность Оргтеатра в Верхнеудинске не ограничивалась только показом спектаклей. Под руководством Просветова при Наркомпросе республики была открыта студия, преобразованная в 1931 году в Техникум искусств, в котором учились будущие мастера национальной бурятской сцены. - Ч.Генинов, Ж.Пагбаин, Н.Гендунова, Н.Балдано, В.Халматов, П.Николаев, У.Болдонова, Ю.Шангина. С 1928 по 1933 годы Московский Оргтеатр под руководством Е.П. Просветова работал на площадке здания Общественного собрания, расположенного по ул. Большой (сейчас – Ленина, Музей природы). В 1933 году здание сгорело.

Оставшись без помещения после пожара, «просветовцы» уехали в Москву. Дальнейшую судьбу Русского драмтеатра определил человек, чье имя сегодня заслуживает особого признания - талантливый режиссер, педагог и организатор Александр Васильевич Миронский. Приехав на работу в Верхнеудинск в 1932 году, он активно включился в театральную жизнь города. Миронский, будучи начальником управления зрелищных предприятий и художественным руководителем Гостеатра, в 1934 году сформировал новую русскую труппу под руководством главного режиссера И.П. Милославского, а затем привез из Москвы и Ленинграда вторую труппу театра с главным режиссером Алексеем Ефимовичем Ларионовым. 23 ноября 1936 года в новом здании по улице Ленина (на месте сгоревшего театра) спектаклем «Аристократы» Н. Погодина состоялось торжественное открытие сезона, ставшее для русского драматического театра «вторым рождением». Репертуар театра отличался многожанровостью: от водевиля, комедии до героической драмы и трагедии. Основу репертуара составляла советская драматургия.

В истории театра есть еще одна черная дата - 6 февраля 1972 года – пожар, уничтоживший и декорации, и костюмы, и сцену в здании на улице Ленина. Урон был невосполнимый. Коллектив очень тяжело пережил потерю своего «дома». И, тем не менее, театр продолжал жить и работать, сначала как передвижной, с выездами по районам республики, работая на любых подходящих площадках. В 1974 году по решению правительства Бурятии руководству театра было разрешено арендовать площади у Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусства по ул. Терешковой, 1. В этот период театр активно выезжает на гастроли по городам страны и по национальным республикам – Украина, Белоруссия, Монголия, Хакасия, и, конечно же - по родной республике.

Начало нового века ознаменовалось в истории театра активным фестивальным движением. В сентябре 2006 года коллектив театра стал дипломантом Всероссийского конкурса премии «Хрустальная роза Виктора Розова». В номинации Театральное творчество: за «Режиссуру театрального спектакля», за «Работу художника-постановщика», за «Лучшую женскую роль» и за «Лучшую мужскую роль». Более тридцати лет коллектив проработал в арендованном у Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусства помещении, мечтая о своем собственном театре. Наконец в 2000-м году было принято решение о передаче здания бывшего кинотеатра «Дружба» Государственному русскому драматическому театру им. Н.А. Бестужева. В 2002 году завершилось техническое обоснование проекта, а в декабре 2006 года приступили к демонтажу здания кинотеатра. 6 мая 2007 года началось строительство. Летом 2009 года коллектив театра переехал в новое здание. Свой 81-й театральный сезон театр открыл межрегиональным фестивалем драматургии Степана Лобозерова «По соседству мы живем».

На сегодняшний день театр часто принимает гостей, на его сцене престижным становится проводить мероприятия различных уровней – политические, экономические, образовательные. Сцена не раз становилась концертной и фестивальной площадкой, принимая Межрегиональный театральный фестиваль спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот», Межрегиональный фестиваль национальных театров «Алтан Сэргэ» и многие другие проекты.

Сегодня творческую концепцию развития театра определяет художественный руководитель Сергей Александрович Левицкий, назначенный министерством культуры республики 3 августа 2015 года, директор театра – Наталья Светозарова, главным художником театра является заслуженный деятель искусств России В. М.Бройко. Сейчас в театре работают народные артисты России: Н. Туманова, Г. Шелкова; заслуженные артисты России: Л. Архипова, В. Барцайкин, С.Рыжов, М.Ланина, Д.Панков, а также народные и заслуженные артисты Бурятии и творческая молодежь.

Давным-давно это было. С тех пор прошло лет пятьсот да ещё сто.

Старые пряхи да люди бывалые эту историю длинными вечерами рассказывали, а что в ней быль, что небыль, теперь и не угадаешь.

Начнём рассказ сначала, а если в нём и лишнее что — шутки и небылицы, забудьте их поскорее, коли вам с ними расстаться не жалко.

В ту давнюю пору в одном селе жил вдвоём со старушкой матерью один парень по имени Бартоломей, но все его Бартеком звали.

Мать Бартека с утра до вечера на поле спину гнула, а Бартек ей помогал. Только не лежала у него душа к работе.

И вот однажды он матери и говорит:

— Нет от этой работы ни проку, ни радости. Пойду-ка я отсюда в дальние края, на людей погляжу, себя покажу, попытаю удачи. Кто знает, может, и повезёт мне. Глядишь, денежки в кошельке заведутся и заживём мы с вами на славу.

— Да куда же ты пойдёшь, сыночек? — встревожилась мать.

— Мир велик, что-нибудь да придумаю.

Пошла старушка сыну ужин стряпать, потому что дело к вечеру близилось.

А сын на пороге избы стоит да на дорогу поглядывает.

Дорога эта в столичный город Краков вела, и народу по ней шло видимо-невидимо.

Стоит Бартек, задумался, всё на дорогу глядит и вдруг видит — идут мимо парни с узелками да с котомками.

— Куда путь держите? — спрашивает Бартек.

— В Краков идём, в Краков! В университет, учиться!

Пригляделся к ним Бартек повнимательней — у каждого книги в руках, у одного ремнями перетянутые, у другого двумя дощечками закреплены, у третьего просто так, под мышкой.

— А много ли надо трудиться, чтобы науки одолеть? — спрашивает Бартек.

— Ох, много! — отвечают.— С утра до поздней ночи! Да и жизнь у бедного студента нелёгкая.

Задумался Бартек. По правде говоря, трудиться он не любил, всегда норовил от работы увильнуть.

А студенты между тем прошли мимо. Затихли их голоса и весёлые песни, только облачко пыли осталось.

«Что поделаешь,— думал Бартек,— от работы мне, видно, так и так не отвертеться. Но всё равно в городе легче путь к золотым монетам найти».

— А ну-ка, матушка! — крикнул он старушке.— Приготовьте мне узелок с бельём да пару грошей на дорогу. Пойду и я в Краков ума набираться. Может, научусь порошки и мази готовить. Больных людей исцелю да и сам в накладе не останусь.

Любила мать своего Бартека.

«Пусть идёт,— думает.— Парень он молодой, смышлёный, ленив, правда, и покрасоваться любит, но зато добрый и обходительный. Кто знает, может, и ему повезёт».

Собрала мать Бартеку узелок с бельишком, дала на дорогу ломоть хлеба, кусок сала, обняла на прощание и заплакала.

И отправился Бартек в путь-дорогу. Узелок свой на палке через плечо перекинул, идёт посвистывает, словно дрозд.

Людная была дорога. Шли по ней студенты, такие же бедняки, как и он. Шли и весело распевали свои песни. А в каретах да верхом ехал народ побогаче, тоже студенты, только дети богатых вельмож.

Были они в модных бархатных плащах, а у многих на позолоченных поясах кинжальчики поблёскивали.

— Эй, вы! — кричали им пешеходы вдогонку.— Зачем вам кинжалы — с грамматикой воевать?

Смотрел Бартек на этих разодетых господ и думал: «Всё-то у них есть: и кони, и кареты, и монеты золотые. Матери их в богатых дворцах да замках выступают как павы, пышными юбками шелестят.

А тебя, матушка, работа в три погибели согнула. Ну ничего, будешь и ты у меня жить в достатке!»

Так незаметно вместе со всеми дошёл Бартек до городских ворот.

Темень вокруг — хоть глаз выколи. А на городской площади трубач подаёт из окошка Мариацкой башни вечерний сигнал, возвещает, что ещё один час прошёл и время позднее. Но вот последний звук трубы ушёл в небо, ударился о звёзды, разлетелся, превращаясь в брызги, и затих.

Но уже через мгновение послышались голоса входивших в город студентов.

Кто спешил на ночёвку к родне, кто — в университет. А Бартек шёл, расспрашивал да прикидывал, где ночлег дешевле, сколько грошей отложить на подати, сколько на ужин.

Вдруг из приоткрытых дверей харчевни послышались звуки лютни и весёлые голоса. Доносился оттуда и вкусный запах жаркого.

— Эй, братцы, не зайти ли нам выпить по кружке подогретого пива? — сказал кто-то.

— Пошли! — обрадовался Бартек.

У него давно живот от голода подвело.

— Пошли! — отозвались студенты.

Толкнули дверь и гурьбой ввалились в харчевню.

Посреди её стоял большой некрашеный стол, а за столом на лавках сидели гости. В глубине харчевни в сложенном из кирпича очаге пылал огонь. Прямо над огнём жарился большой кусок мяса, с которого стекал жир.

А у очага на табурете дремал человек в чёрном длиннополом одеянии — то ли лекарь, то ли алхимик какой.

Он громко храпел, раскачиваясь, да так, что пряди его длинных, до плеч, волос подрагивали.

Студенты сунули свои торбы и узелки под стол и давай подзывать к себе хозяина, требуя еды и питья. А вот появился и он. В руках у него был поднос, уставленный мисками и кружками. Бартек ел да пил за двоих, слушал рассказы студентов об ученье, о нелёгкой их жизни и с любопытством поглядывал на дремавшего возле очага господина.

— Кто это тут у очага спит? — спросил он у трактирщика.

— Доктор Медикус,— отвечал хозяин.— Пива выпил чуть не целую бочку, вот и дремлет у печки, словно шмель на цветке.

— Доктор? Медикус? — переспросил Бартек. Теперь он и вовсе не сводил глаз с господина.

Доктор был добродушный с виду, румяный да круглый. Вытянув ноги в туфлях с длинными узкими носками, Медикус спал словно малое дитя.

«Хорошо бы,— подумал Бартек,— поступить к этому доктору в услужение, всё легче, чем в Краковском университете учиться».

— Спит наш Медикус и горя не знает,— заметил хозяин,— а мне харчевню закрывать пора. Уже десять пробило. Того гляди, стражники нагрянут. Начнут алебардами в дверь стучать — спать, мол, пора.

— Послушайте, хозяин,— сказал Бартек.— Нужно бы доктора домой проводить. Ноги-то его после пива не держат, а краковские мостовые из булыжника. Я могу его отвести.

— Проводи, парень, проводи! — обрадовался хозяин.— Меня выручишь и ему услугу окажешь.

— А далеко ли идти-то?

— Да нет. Направо за угол свернёшь, а там и докторский дом рядом. По резным дверям его узнаешь. Не дом, а дворец! Ловкач наш доктор, да ещё какой! Дела у него хорошо идут.

— Вы только разбудите его, хозяин, а уж я отведу. Подошёл хозяин к доктору и тихонько за плечи потряс.

— Проснитесь, доктор, домой пора!

— В чём дело? Что такое? — рассердился доктор, открывая глаза.— Пожар? Горим?

— Да нет, слава богу, не горит наш Краков, целёхонек. Да только поздно уже.

Встал было доктор на ноги, да пошатнулся. А Бартек тут как тут, схватил его в охапку и поддержал.

— Кто этот любезный молодой человек, что меня поддерживает? — спрашивает доктор.

— Это я, Бартек! Обопритесь на меня, пан доктор. Я вам помогу.

— Спасибо, спасибо! Ты, я вижу, славный малый.

— Пустяки, доктор! Вы лучше под ноги глядите, не то о булыжники споткнётесь. Вот так, сюда. Хоп!

— Спасибо, спасибо, голубчик! Как мне отблагодарить тебя за услугу?

— Возьмите меня к себе в ученики, доктор. А я вам верой и правдой служить буду.

Вот так наш Бартек, проводив доктора до дому, у него и остался. Дом у Медикуса был полная чаша. Бартеку это понравилось, а ещё больше по вкусу ему пришлось, что больные за лечение золотыми монетами платят.

Приглядывался он к тому, как доктор больных лечит, какими травами их окуривает, какие ставит компрессы и примочки. Кое-чему у него научился, но больше всего разным мудрёным словам, сам их толком не понимая.

В те давние времена, лет эдак пятьсот да ещё сто назад, среди врачей немало шарлатанов и недоучек встречалось. И чего только люди не принимали: порошки из сушёных лягушек глотали, кирпич толчёный жевали, керосин пили — и живы были. Видно, крепкий тогда был народ.

Бартек вместе с доктором Медикусом кирпич толок, больных травяным дымом окуривал. Узнал кое-что и полезное, стал немного в травах разбираться, кое-какие мази составлял. Да ещё по вечерам Медикуса из харчевни домой приводил. А доктору только того и надо было.

Так прошло года два. И вот однажды вызвали доктора к какому-то важному вельможе. Вывел Бартек из конюшни кобылу, оседлал её, доктор надел свой самый лучший наряд, вынес целый мешок порошков, банку с пиявками, бутыль с касторкой и говорит:

— Слушай, Бартек. Еду я лечить одного обжору. Холодной гусятины объелся и теперь продохнуть не может. Долгое это будет лечение. А ты оставайся здесь без меня, кто придёт — прими.

Бартек с вежливым поклоном спрашивает:

— А золотые за лечение чьи будут? Мои или ваши?

— Твои! Твои! — сказал доктор. Полы своего одеяния подобрал, на кобылу влез, едет, а бутыль с касторкой и мешок с порошками, в такт раскачиваясь, бьют по бокам кобылы.

Едет доктор с важной миной По равнинам, по долинам, По холмам да по пригоркам, У него бутыль с касторкой, Порошки, припарки, зелья Для здоровья, для веселья.

Как только доктор отъехал от дома, Бартек тотчас же его комнату-приёмную подмёл, чёрное одеяние надел, в окно выглядывает, больных поджидает.

Видит — идёт к нему бургомистр. На сквозняке его продуло, и теперь в ухе стреляет. Заглянул Бартек больному в ухо, крякнул и с важным видом говорит:

— Ухос стрелянтис продувантис.

— Что, что? — спрашивает бургомистр.

— Это я по-учёному говорю,— отвечает Бартек.

Взял он в руки кузнечный мех, самый маленький, какой в хозяйстве был, приложил бургомистру к уху да так дунул, что у того искры из глаз посыпались. Ухо первыми попавшимися травами со всех сторон обложил, голову платком обмотал и говорит:

— В полнолуние дома сидите, на левом боку спите, примочки на ухо кладите.

— А поможет? — спрашивает бургомистр.

— Как рукой снимет,— важно отвечает Бартек.

— Спасибо, доктор, спасибо. Сколько я за лечение должен?

— За лечение — золотой. А за лекарства из моей аптечки — ещё один.

Заплатил бургомистр Бартеку два золотых и с кряхтением и стонами поплёлся домой. А вслед за ним тётка местного судьи пожаловала.

Грусть и страдания да сердечные недомогания её замучили.

— Избегайте людей, которые вам перечат,— говорит ей Бартек, а сам улыбку прячет. Весь город знал, какая это вздорная старуха. Вечно скандалы да ссоры с домочадцами затевала.

Тётка от радости даже в ладоши захлопала. Понравился ей этот совет.

— А полезно ли мне для здоровья будет из города в деревню уехать?

— Уезжайте, почтеннейшая, и чем скорее, тем лучше. На утренней и вечерней зорьке по лесам и лугам гуляйте. Цветочки нюхайте. А я вам травку дам. Флорес-уморес.

— Флорес?

— Да-да. Флорес-уморес.

Достал Бартек из докторской аптечки горсть чемерицы, горсть горчицы да хорошую щепотку перца добавил.

«Ну,— думает,— начнёт чихать старуха, вся дурь из головы вылетит».

Аккуратно запаковал «лекарства» и подаёт.

— А что с этим делать? — спрашивает тётка.— Заваривать, пить?

— Лучше всего нюхать. Три раза в день. Поблагодарила больная Бартека, он ей вежливо улыбнулся напоследок, старуха дала ему золотой.

Вслед за ней пришла к нему крестьянка прямо с краковского рынка. У неё Бартек денег не взял, уж больно она на матушку его была похожа. Но она даром лечиться не хотела, дала ему гуся.

Так и лечил наш Бартек больных по науке доктора Медикуса и просто наугад, а главное — всё это вежливым обхождением скрашивал. И дело шло. Золотые монеты Бартек в сундук складывал, каждый день на обед утку или курятину ел. Порозовел, округлился.

Недельки через две-три, холодную гусятину из больного выгнав, возвратился домой доктор Медикус.

— Как дела, Бартек? — спрашивает.— Наверное, неплохо! Вон какой ты стал круглый да гладкий.

А Бартек вместо ответа на сундук с золотыми монетами показывает.

— Ну, коли так,— говорит Медикус,— значит, пришла пора нам расстаться. Двум докторам здесь делать нечего.

Поделиться —

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика