Хилгэндэй Мэргэн

1 Хилэн хара моритой Хилгэндэй Мэргэн хаан байhан ха.

Араараа дүүрэн

Ай түмэн адуутай,

Yбэрээрээ ддүүэн

Yй түмэн үхэртэй.

Иимэ хаанайхи hэн ха. Тэрэ адуу малынъ харадаг нэгэ Бабагал-дай гэжэ үбгэн байгаа.

Тэрэ үбгэр малаа адуулжа ябатараа, нэгэ далайн хажууда олигой үндэн гэрэй байхыень хараба. Энэ гэртэ хүурэжэ ерэхэдэнь, тэндэнь арбан табан тархитай мангадхай байгаа ха.

— Шамай алажа эдихэм, — гэбэ тэрэнь

— Ши намай бү эдииш даа, ээым эдииш, — гэнэ үрдаһаань.

— Ши ямар хүнэй һууһаншабши?*

— Хилэн хара моритой Хилгэндэй хаанай һууһаншабши. Тэрэ мориниинь тушхараад баригдадаг, иимэ эрдэмтэй морин юмэ.

Тиихэдэнь:

— Хилэн хара моринойнь найман шандааһые таһя отолоод орхёорой, ошоод номо һаадагыень эбдээрэй. Yглөө углөөгуур улаан наранаар би тэрэниин ошожо эдихэб, — гээ ха.


2 Тиигээд һуни унтажа байтараа хаанай һамган хаандаа хэлэбэ:

— Зүүдэлбэб, — гэбэ, — зүүн хойто зүгһөө, зүгэй муухай дайдаһаа үзэлэй муухай дайсан шамда орохонь гэжэ зүүдэлбэб. Ши бурханаа айлдажа хайрлыш, — гээ ха убгэндөө.

— Зай, эхэнэр хүүнэй зүүдэн эндүүтэй алдуутай, — гээд булхар улаан хасарынь буруу зүг альгадаад, булган хара уһыень хухал булга мушхаад унтуулаа.


3 Тиигээд лэ унтуулаад байтарънь, тээ гэнтэ үүрээр газаань нэгэ юумэн абяа гараа. Хунэй хэлээр хэлэдэг мориниинь ерэһэн.


— Зай, ши һамганайнгаа хэлэхэдэ, юундэ үгыень дуулаагүйбши? Дайсан ерэжэ, шамайе үглөөнэй наранаар эдихэеэ байна. Минии найман шандааһые таһа отолоо. Шинии ами абарха аргамни угы болоо, — гээ ха.

Тиихэдэнь хаан мориндоо хадаг барижа хүлдэнь мүргөө.

— Тиигээ һаа ябахал болоо гүбди даа, — гээ мориниинь. Ябаха болохолооронь, хаанай һамганиинь гаргаха байгаад, түрэжэ байгаа, haмынгаа гурбан шүдэ үгөөд, хэлэнэ:

— Зай, ши дайсанда хүсэгдэхэ болоо haa, энэ гурбан шүдэеэ нэгэ нэгээр хаяарай.


4 Зай, морёо унаад ла тэрэш, хойто зүг баряад ла гараа.

Үглөөнэй улаан наранаар мангадхан ерээд лэ:

— Хилэн хара моритой Хилгэндэй хаан байнагши? — гээд лэ ооголоо ха. Һамганиинь гараад ла:

— Үгы, — гээ ха.

— Хаана ошооб?

— Урагшаа ошоо һэн.

Урда зүг руу бэдэрээ гурбан хоногто. Тиигээд ерэбэ.

— Худалаар хэлээш, би шамай эдихэм уухам*; — гээ ха даа.

— Үгы, баруун тээшээ ошоо, — гээ ха.


5 Баруун тээшээ бэдэрээ гурбан хоногто, 6aha үгы. Зургаа хоноо. Тиигээд лэ баһа:

— Шамай эдихэм, худалаар хэлээш, — гэбэ.

— Зүүлээ һэн лэ даа, — гэжэ хэлээ.

Зүүн зүгээр бэдэрээ, баһа олдоогүй ха. Ерээд лэ:

— Би шамайе одоол эдихэм, — гэжэ байгаа ха.

— Хойшоо ошоо, — гээ ха даа.


6 Хойшоо ошоо, Хилгэндэй Мэргэн хаани хусэхэ болоо, арайарай хусэхэеэ ябана ха даа. Тиихэдэнь лэ нэгэ һамынгаа шүдэ хаяа ха даа:

— Гурбан хоногто дабашагүй шэрэнги боло! — гээд лэ хаяжархёо.

Арай ябажа байтарынь бүтүү шэрэнги болоод лэ, арай гэжэ гаталаад лэ, нөөхи Хилгэндэй Мэргэн хаанаа хүсэхэ болоо ха. Нөөхил хүсэгдэхэ болоод ябатарынь, баһа нэгэ һамынгаа шүдынь хаяа:

— Гурбан үдэр дабашагүй үндэр уула боло! — гээд.


7 Ябажа ябатарынь нэгэ ундэр уула бии болошоод лэ, тэрээн өөдэ ёо гэжэ мүлтижэ гараад лэ, баһа хүсэхэ болоо ха даа. Хүсэхэ болоходонь, һамайнгаа нэгэ шүдыень хаяжа хэлээ: :

— Оройдоо гаталшагуй ехэ далай боло!

Урдань ехэ далай болошоходонь лэ, мангадхай hөөprөө бусаа. Һөөргөө бусаад лэ, Һамгынь абаад лэ, шара нохойень абаад лэ, тэрэ Бабагалдай үбгыень, мал адууһыень абаад лэ ошоо.


8 Арбан жэл үнгэрөөд лэ байхада, хилэн хара моритой Хилгэндэй хаан hөөргөө нютагаа бусаба. Гэртээ ерэхэдэнь, гэрынь оройһоо шаралза ургяшаһан, газаагуурхи хото хорёонь ургашаһан, иимэ байгаа ха. Тиигээд лэ гэртээ ороо. Ороходонь, һамганииньь гуламта соогоо арбан жэлдэ гутахагүй эдеэ хээд: "Минии хойноһоо бү ошоорой, — гэжэ бэшэг бэшээд, — аргагүй ехэ дайсан байна", — гэжэ хэлээд ошоһон байгаа.

Тэрэ бэшэгынь абажа, нэгэ дээшээ хаража энеэгээд, доошоо хаража уйлаад, тэрэшни хүдөө гараад лэ ан агнажа, гүрөөһэ агнажа эдеэлдэг байгаа ха. Гүрөөһэ алаад лэ байхадань, нэгэ алтан щарга моритой хүбүүн гүрөөһыень абаад лэ ябашадаг байба ха.


9 — Юундэ энээндэ ходо абхуулнабибди, энээни нэгэ хүсөөд ба­рия, энэ юун хүбүүн гээшэб? — гэлдэбэ моринтоёо.

Нэгэ гүрөөһэ абаад ошожо ябахадань лэ, хойноһоонь эрьюулээ. Абаад ла:

— Хэнэй хүбүүн, хэн гээшэбши? — гэхэдэнь лэ:

— Анхандаа хилэн хара моритой Хилгэндэй Мэргэн хаанай хүбүүн һэм, тиижэ эжым хэлэгшэ һэн. Мүнөө хадаа мангадхайн хүбүүнби, — гээ ха.

— Эжыдээ энэ бэшэг абаашажа үгөөрэй, — гээд нэгэ бэшэг үгөө ха.


10 Бэшэг угэхэдэнь, эжыдээ абаашажа үгөө. Эжынь тэрэ бэшэгынь уншаад, уруугаа хаража нэгэ уйлаад, өөдөө хаража нэгэ энеэгээ ха.

— Юундэ энэ нэгэ ан агнажа ябаһан хүнэй бэшэг эльгээхэдэ уйлаабта? — гэнэ ха эхэдээ.

— Тэрэшни шинии түрэһэн эсэгэ ябана гээшэл даа, — гээ ха. — Энэ бэшэг абаашажа угэ.

Тэрэ бэшэг абаашажа угов. Хилгэндэй Мэргэн хаан 6aha харюу бэшээ:

— Би үглөө үглөөгүүр улаан наранаар лэ ошохоби, ши хүбүүндээ хэлээд байгаарай. Би тэрэ мангасхайтай дайлалдахаби.

— Ши бү ерыш даа, — гэжэ бэшэг бэшээд, хубуундээ үгөө ха. Тиигээд хүбүүндээ хэлээ:

— Ши, юрдөө, абынгаа ерээ haa, хамһалсаарай, мангадхайтай дайлалдлхадань.


11 Бэшэхэдэнь, тэрэш болонгуй, ошоо. Ошоод лэ, носолдоо. Носолдоод лэ мангадхайтай Хилгэндэй Мэргэн хааншни диилэгдэхэ болоо. Хүбүүниинь туһалалсаа, харбасалдаа, харбасалдахадаа, нөөхи мангасхайн бэень таһараад лэ, һөөргөө бутөөд лэ харбасалдажа байгаа. Тиигээд мангадхайн диилэгдэхэ болоходонь, Хилгэндэй Мэргэнэй хүбүүн һураа мангасхайЬаа:

— Шинии һуиэЬэншни яаанаб?

— Сонхын дундахи нюдэндэ, — гэбэ.

Тиихэдэнь лэ хүбүүниинь сонхын дундахи нюдынь тэһэ сохёод, мангадхайе алаад лэ, Хилгэндэй Мэргэн хаан хүбүүн, һамгантаяа ерэжэ лэ, жаргажа һууһан юм гэлэй.

Хилгэндэй Мэргэн

1 Жил хан Хилгэндэй, у него был бархатисто-черный конь.

Многочисленные табуны [хана]

Заполняли всю северную сторону,

Бесчисленные стада его

Заполняли всю южную сторону [1].

Жил такой хан. Табуны и скот его пас старик Бабагалдай [2].

Однажды тот старик пас скот и увидел: стоит у моря очень высокий дом. Подъехал к этому дому, а там - пятнадцатиголовый мангадхай.

- Убью я тебя и съем, - говорит он.

- Не ешь меня, съешь моего хозяина, - отвечает [старик].

- А чей ты работник?

- Я работник Хилгэндэй-хана, у которого бархатисто-черный конь. Поймать его можно только призываниями [3], такой необыкновенный конь.

- Бархатисто-черному коню восемь сухожилий на ногах перережь, лук и стрелы хана разломай. Завтра утром с восходом солнца [4] я приду и съем его, - говорит [мангадхай].

2 Ночью проснулась ханша и рассказывает хану:

- Сон мне приснился, будто с северо-восточной стороны, из очень страшной страны страшный-страшный враг идет на тебя. Такой сон мне приснился. Обратись к бурхану за милостью, - говорит она мужу.

- Ну, сны женщины обманчивые, неверные, - сказал он и шлепнул ее по левой пухлой красной щеке, крепко скрутил он соболино-черные волосы и велел спать.

3 После того как [ханша] заснула, вдруг на рассвете чей-то голос послышался во дворе. Это конь его [хана] умеющий разговаривать по-человечьи, прибежал.

- Почему же ты не прислушался к словам своей жены? Враг идет, съесть тебя собирается с восходом солнца. Восемь сухожилий на моих ногах перерезаны. Теперь я не смогу спасти тебя, - говорит.

Тогда хан поднес коню хадак и с мольбой упал к его ногам.

- Коль так, придется нам отправиться в путь, - говорит конь.

Перед их отъездом жена хана, которая собиралась родить, подала три зубца от своего гребешка и сказала:

- Если тебя станет враг настигать, по одному бросай эти три зубца.

4 Вот сел хан на коня и отправился, держа путь на север. С восходом солнца появился мангадхай и кричит:

- Ты здесь, Хилгэндэй-хан, имеющий бархатисто-черного коня?

Вышла ханша.

- Нет его, - сказала она.

- Куда он уехал?

- В южную сторону отправился

Трое суток [мангадхай] искал хана в южной стороне, пришел обратно и говорит [ханше].

- Обманула ты меня, съем тебя, проглочу.

- Нет, в западную сторону отправился, - говорит она.

5 Трое суток искал он в западной стороне и опять не нашел Шесть суток прошло. Вернулся он опять и говорит ханше:

- Съем я тебя, обманула ты меня

- На восток отправился [хан], - сказала она.

Искал он в восточной стороне и опять не нашел. Вернулся и говорит:

- Вот теперь-то уж съем я тебя

- В северную сторону отправился [хан].

6 На север поспешил мангадхай за Хилгэндэй-ханом, вот-вот нагонит его. Тогда кинул [Хилгэндэй Мэргэн] один зубец от гребешка [своей жены], проговорив:

- Превратись в лесную чашу, через которую за три дня не пробраться!

Пока [мангадхай] пробирался сквозь.лесную чащу, она сделалась еще гуще, еле-еле он одолел ее, и, когда стал нагонять Хилгэндэй Мэргэна, хан снова кинул зубец от гребешка, проговорив:

- Превратись в высокую гору, через которую за три дня не перевалить.

7 Тут же на пути выросла высокая гора Карабкаясь на четвереньках, еле-еле забрался [мангадхай] на нее и опять стал настигать [Хилгэндэй Мэргэна]. Тогда тот опять кинул зубец от гребешка, проговорив;

- Превратись в море, которое никому не переплыть!

Когда перед мангадхаем появилось большое море, он повернул назад. Пришел к дому Хилгэндэй Мэргэна, забрал его жену, рыжего пса, старика Бабагалдая и угнал весь скот.

8 Прошло десять лет, и Хилгэндэй-хан, имеющий бархатисто-черного коня, вернулся к себе на родину. Приехал домой - весь дом сверху донизу зарос бурьяном, все постройки во дворе заросли. Таким застал [дом]. Вошел в свой дом, в очаге нашел приготовленную женой пищу, которая и за десять лет не испортилась, и письмо [5]. "Меня искать не надо, - предупреждала она, - враг очень сильный".

Прочитав то письмо, один раз вверх посмотрел - засмеялся, вниз посмотрел - заплакал [6]. Хилгэндэй Мэргэн охотился на зверей, диких коз, тем и кормился. Но когда подстреливал козу, один парень на золотисто-рыжем коне подбирал ее и увозил.

9 - Что это за парень? Почему он все время забирает [нашу добычу]? Надо его догнать, поймать, - говорят между собой Хилгэндэй Мэргэн и его конь.

Однажды, когда [этот парень] увозил их козу, погнались за ним и схватили его.

- Кто ты? Чей будешь сын? - спрашивают его.

- Когда-то был сыном Хилгэндэй Мэргэн-хана, у которого бархатисто-черный конь, - так говорила моя мать. - А теперь я - сын мангадхая.

- Передай это письмо своей матери, - говорит [Хилгэндэй Мэргэн], подавая ему письмо.

10 Взял он письмо и передал матери Прочитала она то письмо, вниз посмотрела - раз всплакнула, вверх посмотрела - раз посмеялась.

- Почему Вы плачете из-за письма какого-то охотника? - спрашивает он у матери

- Это же твой родной отец, - сказала - Передай ему это письмо.

Сын отвез то письмо.

Хилгэндэй Мэргэн-хан снова написал ответ:" Я приеду завтра с восходом солнца, предупреди об этом сына Я буду биться с тем мангадхаем".

"Ты не приезжай", - написала она ответ и отправила его с сыном А сама сыну сказала:

- Если приедет твой отец, помоги ему, он будет биться с мангадхаем.

11 Не послушался Хилгэндэй Мэргэн, приехал, и начали они биться с мангадхаем. Хилгэндэй Мэргэн-хан стал уступать, но тут на помощь пришел его сын. Начали стрелять из лука - тело мангадхая то разрывалось, то снова соединялось, и [мангадхай] продолжал стрелять. Когда мангадхай совсем стал слабеть, сын Хилгэндэй Мэргэна спрашивает у него:

- Где находится твоя душа?

- В среднем стекле окна [7].


Тогда парень разбил среднее стекло в окне - мангадхай испустил дух. А Хилгэндэй Мэргэн-хан вместе с женой и с сыном вернулись домой и зажили, говорят, счастливой жизнью.

Поделиться —
На нашем сайте собрана большая коллекция сказок на разных языках.

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика