Үншэн Боро

1   Үншэн Боро хүбүүн эхэнэртэеэ хоюулаа гэртээ һуугаа, долоон хара хонитой, хоёр хүхэ морьтой, гүрбан шажан болохо гурь шара нохойтой. Долоон хара хониниинь долоон ел соо хурьгалаагэй.

Долоон хара хониёо хараад, долоон хонимни хурьгалагшаа гү гэжэ хэтэбшэеэ үргэлөөд ябжайгаа.

Долоон ел болһон хойно ехэ хониниинь хоёр хурьга гаргаа, хоюуландаа хуса хурьгад. Хэтэбшэ соогоо хоёр хурьгаяа хээд модондо үлгөөд, гэртээ хүршэрээ.

— Хонимнай хурьгалшоо, — гэжэ эхэнэртээ Үншэш Боро хүбүүн хэлнэ.

— Юундэ хурьгадаа асараагойштеэ? — гэбэ эхэнэрынь.

2   Асарха гээд ошходонь, хоёр хирээ хурьганайнь нэжээд нюдээнь малтажа эдьтеод* байгаа. Һайн хүхэ морёо эмээллэжэ унаад ла, хоёр хирээе намнажа ошожо үлдэжэ хүсээд, нэжээд нюдээнь малтажа абаад ошобо. Хоёр хирээн Эсэгэ Малаанда ошожо мүргөө. "Нюдымнай Үншэн Боро хүбүүн малтажа абтёо*", — гэжэ.

Эсэгэ Малаан тэнгэриһээ долоон шоно эльгээгээ: "Үншэн Боро хүбүүни һайн хүхэ мориин эдеэд ерэгты", — гэжэ.

Үншэн Боро хүбүүнэй гурбан шажан шара нохойнь улин татан хусаба. Тиихэдэнь Үншэн Боро хүбүүн абдараа неэжэ, алда бандан хадагаа гаргаба.

3   — Гурбан жэлыя хорто дайсании мэдэхэ гурбан шзжан гурь шара нохойм, юундэ хусабаш? — гэжэ алда бандан хадагаа барин нохойдоо абаралдаба.

— Һайн хүхэ морииш эдихэ гэжэ долоон шоно ерэхэнь, — гэжэ гурь шара нохойн хэлэбэ.

— Һайн хүхэ мориёо үлеэжэ абаха арга забһар юун бэлэй? — гэжэ нохойдоо абаралдаба.

— Һайн хүхэ мориёо ээрмэ сагаан тала дээрэ абаашша аргамжадте. Муу хүхэ мориёо нэмэреэд, үбһэ табьжа үгөөд уядте.

Тиигээд уядтёод* байхадань, долоон шоно һүни ерэзд; "Һайн хүхэ мориниин энэ байна", — гэжэ муу хүхэ мориинь эдеэд ябашба.

4  Үншэн Боро хүбүүн хойто үглөөниинь бодоод, һайн хүлэг мориёо эмээдлэжэ абаад ла, долоон шоноёо үлдөөд ябаба. Үлдэжэ хүсээд лэ, долоон шоноёо арһынь гол таһа хуулаад, хоншоортонь шэрүүлээд табидтиба. Долоон шоно Эсэгэ Малаан тэнгэридэ aphaa шэрэһээр хүрэбэ.

Эсэгэ Малаан тэнгэри юһэн шолмос эльгээгээ: "Үншэн Боро хүбүүе алаад ерэгты", — гэжэ.

Баһа гурбан шажан гурь шара нохойн улин татая хусаба. Тиихэдэнь Үншэн Боро хүбүүн абдараа неэн, алда бандан хадагаа гаргаба.

5   — Гурбан жэлын хорто дайсании мэдэхэ гурбан шажан гурь шара нохойм, юундэ хусабаш? — гэжэ алда бандан хадагаа баршг нохойдоо абаралдаба.

— Юһэн шолмос ерэхэнь, шамайе алахань, — гэбэ нохойнь.

— Амида үлэхын арга забһар юун бэлэй? — гэжэ Үншэн Боро хүбүүн һурана.

— Хангайн шэнээн хара тогоон соогоо морьни бааһа бусалга. Үдэшын боро хараанаар ерхэ, саашаа хараад хусахадам, хүлеэгээд байгаарайш. Гэр тээшээ хараад ухиг-ухиг хусахадам; 'Тэр бараан арюудаг, ум маа-хуумГ' — гээд мориноо бусалжа байһан бааһа хаяа хана руугаа шүдээрэйш.

6  Үдэшын боро хараан болбо, гурь шара нохойн саашаа хараад хусана, тиихэдэнь Үншэн Боро хүбүүн хүлеэжэ байна Гэр тээшээ хараад ухиг-ухиг хусаба, тиихэдэнь Үншэн Боро хүбүүн: "Гэр ба­раан арюудаг, ум маа-хуум!" — гэжэ мориноо бусалжа байЬан бааЬа хаяа хана руугаа шүдэбэ. Юһэн шолмос шагаажа байһанаа нюдэһээ дургэдтеэ. Baha хүтэрэлдэһээр Эсэгэ Малаан тэнгэридэ ошоо. Эсэгэ Малаан тэнгэри Гунан тэнгэр Дүнэн тэнгэр хоёри эльгээгээ: "Ошожо Үншэн Боро хүбүүе тэһэ нэрьеэд ерэгты", — гэжэ.

7   Гурбан шажан гурь шара нохойя баһа улин татан хусаба. Тии­хэдэнь Үншэн Боро хүбүүн абдараа неэжэ, алда бандан хадагаа гаргаба.

— Гурбан жэлын хорто дайсании мэдэхэ гурбан шажан гурь шара нохойм, юундэ хусабаш? — гэжэ алда бандан хадагаа барин нохойдоо абаралдаба.

— Эсэгэ Малаан тэнгэри Гунан тэнгэр Дунай тэнгэр хосри шамайе тэһэ яэрьеэд ерхэ гэжэ элыээхэнь, — гэбэ гурь шара нохойнь.

— Амида үлэхын арга забһар юун бэлэй? — гэнэ Үншэн Боро хүбүүн.

8   — Хониноо эдеэлдэг гурбан болдоги баруун болдог дээрэ гараад бай, — гэбэ гурь шара нохойнь. — Баруун тээһээ үүлэн баруйгаад ерхэ, дээрэш ерээд няд-тад гэхэ, дунда болдог дээртэ харайжа гараад байгаарай. Дунда болдог дээрэ няд-тад гэхэ, зуун болдог дээрээ гараад байгаарай. Зуун болдог дээрэш няд-тяд гэхэ, һөөрэнтёо гүйжэ дунда болдог дээрэ гараад байгаарай. Yүлэн талараад, яларха, тиихэдэнь шагаажа-шагаажа тэрэ яларһан юумэйнь харбаарайш, — гэбэ.

Гурь шара нохойнгоо хэлэһээр Үншэн Боро хүбүүн гурбан болдоги баруун болдог дээрэ гараад байба. Баруун тээһээ үүлэн баруй-гаад ербэ, дээрэнь ерээд няд-тад гэбэ. Тиихэдэнь Үншэн Боро хүбүүн дунда болдог дээрэ харайжа гараад байгаа. Дунда болдог дээрэ няд-тад гэхэдэнь, һөөрэншэнь дунда болдог дээрэ гараад байгаа. Дунда болдог дзэр байхадань, ялархалаарань, харбадтиба, алтан луйн һуулиин таһа харбадтиба. Алтай луйн һуулиин таһа харбуулаад, Гунан тэнгэр Дүнэн тэнгэр хоёр Эсэгэ Малаандаа баһа ябашба.

9   Эсэгэ Малаан Үншэн Боро хүбүүе еерэйнь ерэ гүүлээ. Үншэн Боро хүбүүн ошобо, һайи хухэ морёо эмээллэжэ унаад лэ.

— Үншэн Боро хүбүүн, хоер хирээн нюдэ юундэ малтабоо?

— Долоон хонитоймһам. Долоон хонимни долоон ел соо хурьгалаагой. Долоон ел болоһон хойно ехэ хонимни хоёр манхир малаан хуса хурьга гаргаа. Ехэ хүхеэд, модондо хэтэбшэ соогоо хэжэ үлгэдтёод, эхэнэртээ гүйжэ ошооһам. "Юундэ асараагойбштеэ", — гэжэ эхэнэрни хэлээ.

Ошходомни, хоёр хирээ ниидэжэ ерээд, хоёр хурьгадайм нюдээиь малтажа абаад эдижэ hyyraa. Эдижэ һуухадань haнааһам, нэгэ хурьгаараа галаа тайхаб, нүгөө хурьгаараа тэнгэреэ тайхаб гэжэ һанааһам, хурьгадни нэжээд нюдэтэй болошоод гали тайха аргагэй, тэнгэрш тайха аргагэй болобо, — гэжэ.

10  — Үншэн Боро хүбүүни хэлэхэ меен, — гэнэ Эсэгэ Малаан, — Үншэн Боро хүбүүн, долоон шонойн apha юундэ хуулаабш?

— Долоон шоно һайн хүхэ мориимни эдьхиимхиимдаз гэжэ ээрмэ сагаан тала абаашша аргамжалааһам, муу хүхэ моримни намдаа улхымхиимдаа гэжэ газаагаа нэмэреэд уяаһам. Муу хүхэ мориим эдеэд, һайн хүхэ морьтоёо үлэһэн хорондоо долоон шоныи арһыень хуу татааһам.

— Үншэн Боро хүбүүни хэлэхэ мөөн. Юһэн шолмосын нюдэ юундэ дүргэбэш, Үншэн хүбүүн?

— Юһэн шолмос юһымхиимдаа, би гансаараахиимбидэа, ороод алаадтёогэй юундэ гэрым хана хаяа хадхажа байгааб, уурлаһандаа нюдэшынь дүргэсэгөөгөө һэм.

11   — Үншэн Боро хүбүүни хэлэхэ мөөн. Гунан, Дунэн тэнгэриин Алтан Луйн һуулиинь юундэ таһа харбабоо, Үншэн Боро хүбүүн?

— Алаха намайе алангэй, гурбян болдогиим юуидэ тэһэрэ харбаха байна? Иижэ харбахымхиим гэжэ эаажа угэһэмни, Луйн һуул таһа харбагдаахним даа, — гэбэ Үншэн Боро хүбүүн.

— Үншэн Боро хүбүүни хэлэхэ меен, — гэбэ Эсэгэ Малаан. — Долоон хониншни долоон тумэн болог даа, хоёр мориншни хоёр мянган болог даа. Олон зондоо таража, үльгэр түүхэ болог даа, — гэжэ Эсэгэ Малаан тэнгэри үрөөжэ, Үншэн Боро хүбүүе гэртэнь табиһан юм гэлсэдэг.

Сирота Боро

1  Жил в родных местах сирота Боро - Уншэн Боро-парень со своей женой. Было у них семь черных овец, две сивые лошади да рыжая собака в три сажени. От семерых овец семь лет не было ягнят. [Уншэн Боро] пас своих овец и посматривал, не будет ли от них ягнят.

Прошло семь лет, и большая их овца принесла двух ягнят. Положил [Уншэн Боро] ягнят в короб [99] повесил на дерево и пошел домой.

- Овца наша ягнят принесла, - говорит жене Уншэн Боро.

- А почему же ягнят не принес? - спрашивает жена.

2  Пошел за ягнятами - две вороны опередили его, выклевали у них по одному глазу. Оседлал он хорошего сивого коня и погнался за воронами. Догнал их, вынул у них по одному глазу и поехал обратно. Полетели две вороны к Эсэгэ Малану жаловаться "Уншэн Боро-парень вынул у нас по одному глазу", - жалуются они.

Эсэгэ Малан отправил семь небесных волков и сказал: "Съешьте хорошего сивого коня Уншэн Боро-парня".

Трехсаженная рыжая собака Уншэн Боро-парня завыла. Тогда Уншэн Боро открыл сундук, достал хадак саженный и с этим хадаком обращается к своей собаке, спрашивает:

3  - Рыжая моя собака в три сажени, за три года вперед предвидящая приближение злого врага, почему залаяла?

- Семь волков придут, чтобы съесть твоего хорошего сивого коня, - отвечает его рыжая собака.

- А как же мне спасти хорошего сивого коня? - спрашивает он у собаки.

- Хорошего сивого коня отведи на открытую, чистую поляну, [пусть пасется], на привязи. А плохонького сивого коня накрой [попоной], дай [ему] сена и привяжи во дворе.

Так и привязал. Ночью явились семь волков: "Вот его хороший сивый конь", - решили они и съели плохонького сивого коня.

4  На следующее утро Уншэн Боро оседлал хорошего сивого коня и помчался за волками Догнал их, со всех семерых содрал шкуру. Пошли волки к Эсэгэ Малан-тэнгрию жаловаться, волоча содранные шкуры.

Эсэгэ Малан-тэнгрий отправил тогда девять шолмосов: "Убейте Уншэн Боро-парня", - сказал он им.

Опять трехсаженная рыжая собака стала лаять да выть. Уншэн Боро открывает сундук, вытаскивает оттуда саженный хадак и с этим хадаком обращается к своей собаке, спрашивая:

<

5  - Рыжая моя собака, за три года вперед предвидящая злого врага, почему залаяла?

- Девять шолмосов собираются тебя убить.

- А как же мне спастись? - спрашивает Уншэн Боро.

- В котле огромном, как Хангай [100], кипяти конский помет. С наступлением вечерних сумерек придут [шолмосы]. Когда я буду лаять и смотреть в сторону, ты приготовишься. Как я с лаем повернусь к дому, так и станешь обливать этим кипятком с пометом все углы и стены, приговаривая: "Да очистится мой дом, ум махум [101]!"

6  Завечерело, рыжая его собака лает и в сторону смотрит, а Уншэн Боро-парень приготовился. Как только повернулась [она] с лаем к дому, Уншэн Боро стал все углы и стены обливать кипятком с пометом, приговаривая: "Да очистится мой дом, ум махум!" Девяти шолмосам, заглядывающим в щели, ошпарил глаза кипятком. Опять они пожаловались Эсэгэ Малан-тэнгрию. Эсэгэ Малан-тэнгрий отправил тэнгриев Гунан и Дунэн и сказал "Сразите громом Уншэн Боро-парня".

7  Опять залаяла, завыла его трехсаженная рыжая собака Тогда Уншэн Боро открыл сундук, достал саженный хадак и с этим хадаком обращается к рыжей своей собаке:

- За три года вперед предвидящая злого врага моя трехсаженная рыжая собака, почему залаяла?

- Эсэгэ Малан-тэнгрий отправляет тэнгриев Гунан и Дунэн, чтоб громом тебя сразили, - говорит его рыжая собака.

- А как же мне спасти свою жизнь? - спрашивает Уншэн Боро.

8  - Из трех холмиков, на которых пасутся твои овцы, стань на правом. Надвинутся тучи с правой стороны, и "трах-тах" загремит гром, тогда прыгни на средний холмик. Над средним бугорком "трах-тах" раздастся - прыгнешь на левый холмик. Над левым бугром "трах-тах" прогремит, снова прыгни на средний. Когда рассеются тучи и появится сияние, ты прицелишься-прицелишься и выстрелишь туда, где сияет.

По совету рыжей собаки, Уншэн Боро стал на правый бугорок. С правой стороны надвинулись тучи, "трах-тах" загрохотало над ним вверху. Тогда Уншэн Боро-парень прыгнул на средний бугорок. Когда над средним бугорком раздалось "трах-тах" - прыгнул на левый бугорок. Когда над левым бугорком прогремело "трах-тах", он снова перескочил на средний бугорок. Когда стоял на среднем бугорке, что-то сверкнуло, он выстрелил - и прострелил хвост золотому дракону. Гунан и Дунэн тэнгрии отправились с жалобой к Эсэгэ Малану.

9  Эсэгэ Малан потребовал к себе самого Уншэн Боро-парня. Поехал к нему Уншэн Боро, оседлав своего хорошего сивого коня.

- Уншэн Боро-хубун, зачем ты выковырял воронам глаза?

- У меня было семь овец. Семь лет не было от них ягнят. Через семь лет большая овца принесла двух белолобых ягнят - барашков. Обрадовался я, положил их в короб, повесил на дерево и побежал домой к жене "Почему ты не принес ягнят?" - спросила жена.

Пошел я обратно [за ними], две вороны успели по одному глазу у них выклевать. Я хотел одного ягненка принести в жертву [хозяину] огня, а другого - тэнгриям. Одноглазые ягнята никуда не годятся - ни огню, ни тэнгриям их не преподнесешь.

10  - Прав Уншэн Боро-парень, - сказал Эсэгэ Малан. - Зачем ты содрал шкуру с семерых волков?

- Я думал, что семь волков съедят моего хорошего сивого коня, и оставил его на открытой, чистой поляне. А плохонький сивый конь останется у меня, - решил я и привязал его во дворе. А съели-то волки плохонького сивого коня, хорошего не тронули. Со злости и содрал я с них шкуру.

- Прав Уншэн Боро-парень. Зачем ты ошпарил девяти шолмосам глаза?

- Девять шолмосов - это девять, а я один. Почему же они сразу не зашли и не убили меня, а подпирали стенки? От злости я и ошпарил им глаза.

11  - Прав Уншэн Боро-хубун. Зачем же ты прострелил хвост золотому дракону Гунан и Дунэн тэнгриев?

- Сразили бы сразу меня, коль хотели, зачем же разнесли мои холмики? Хотел им показать, как надо стрелять и прострелил хвост золотого дракона.

- Прав Уншэн Боро-хубун, - сказал Эсэгэ Малан. - Пусть семь твоих овец размножатся до семи тысяч, из двух твоих скакунов выйдут две тысячи. Пусть все это станет в народе улигером-сказанием, - благословил Эсэгэ Малан-тэнгрий и отпустил Уншэн Боро-парня домой. Так рассказывают [в народе].

Поделиться —
На нашем сайте собрана большая коллекция сказок на разных языках.

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия