Нюсэгэн Боролзой

1   Нюсэгэн Боролзой хүбүүн гэжэ дээдэ үедэ байһан гэдэгаа, аба эжыгээ ан гүрөөл хэжэ тэжээдэг. Мал юумэш байхгүй, ганса ухнатай, хубсаһа хунарш үгэй шахуу, иимэ ядуу амьдаралтай нэгэ хүбүүн байгаа гэнээ.

Тиигээд нэгэ үдэр гүрөөһэлжэ ябатарань, хабха зүүжэ, хабха табижа ябадаг байгааемсэн. Нэгэ хабхадань баабгайн хүбүүн оршоһон байна гэнэ. Амиин хороогоод алаад ябаха гэһэниинь:

— Хайрлыш, хайрлыш, ами үршөөгыш, хабхаһаан мулталыш, — гэжэ баабгайн хүбүүн дуугаржа байна гэнаа.

"Хэды олон баабгай алатараа, иигэжэ дуугаржа, амяа аршалжа байһан баабгай үзөөгүйб. Энээниин амииень хороожо болохогүйем байна", — гэжэ тэрэ хүбүүн ойлгоод, хабхаһаань мулталаад орхижээ.

2   Тиигээд аба эжыдээ ерээд хэлэсэн.

— Ши тиихэдээ яасан* амитамш? Бидэ туража ухэхэ зон губ-ди? Алаад ерэхэеэ яасамши? Бидэ махайкь эдихэ байсан*, сайхан* баабгайн тарган маха Бидэ баабгайһаа доро болоо гүбди? Эхэ эсэгэ хоёроо тураажа алахаа һанаа гүш? — гэжэ аба эжы хоёрынь аргагүй заганаа гэнаа.

— Зэ, маргаарша 6aha нэгэ амьтан ороод байнааб даа, аба, эжы, байгты, бү уурлагты, — гэжэ хэлээд, уигаад лэ, үглөөдэрынь мүн хабхаа эрьеэд ошосонь, нэгэ хулганаан ороод ло, аргагүй пиис-пиис гэжэ байна гэнээ. Мүн алаад орхихо гэхэдэнь:

3   Боролзой хүбүүн, Боролзой хүбүүн, ами үршөө, ами үршөө, эндэһээ мулталыш, эндэһээ һуллыш, табииш, — гэжэ тэрэ хулга­наан һураггуй хэлэжэ байхыем гэнэ. "Энээхэн хөөрхэй амитые алаадш яахаб даа", — гэжэ баһал табяад орхибо гэнэ.

Тиигээд лэ хабхаанда ороһон амитанаа табяад ла, хоосон* гэртээ ерэбэ гэнэ.

— Тэрэ заахан амьтаниие эдеэдш садаха бэшэ, — гэжэ аба эжыдээ хэлэбэ.

— Зааханш хадаа хоосонһоо дээрэ, абаад ерэхэеэ яабаш. Бидэ хулганаанһаа доро болоо гүбди? — гэнэ аба эжынь, аргагүй заганаа, уурлаа гэнэ.

4   — Аба, эжы, мүнөө унтыт дяа иигээд, маргаарша баһа нэгэ амьтан ороход байхал даа, — гэнэ.

Маргаарша ошоод лэ, тэрэ хабхаангаа эрьеэд лэ харахадань, нэгэ аряата улааи ороод дэ жүдхэжэ байнз гэнэ. Тэрэ араата иишээш жүдхэжэ, тиишээш жүдхэжэ, хүлөө мултаджа ядажа байтарань, ошоод буудажа алаха гэжэ байтарань:

— Бородзой хүбүүн, одоо ами үршөө, ами үршөө, — гэжэ байна гэна

"Энэ хэды жэл соо ан гүрөөл хэжэ гэхэ ябхадаа, араатын ингэжэ ами үршөө гэжэ гуйжа байхыень дуулаагүйб. Ами үршөөгөөгуй аргагүй*1, — гэжэ мулталаад табиба.

5   Мүн хүбүүн лэ гэртээ ерэсэн лэ аба эжыдээ:

— Мүн лэ мүнөө нэгэ үнэгэн ороод байгаа. Амиим үршөө, амиим үршөө гэхэдэнь, амиинь үршөөдьтёобдөө, юрдое. Энээнһээ урда хэды үнэгэ алаад, дуугаржа байһан үнэгэ үзөөгүйбдөө, юрдөө. Алахада бэрхэ байна тэрэ абяа гаража байгаа араатые.

— Үгы, яаһан хүн гээшэбши? Яаха зон гээшэбибди? Зэ, гансахан уханаа алаад эдихэһээ бэшэ арга һалаа.

Зэ, тиихыемэ бодобол даа. Уханаа алаад ла, арһыенъ бүтүүгээр үбшөөд лэ, аба эжыдээ аррагүй ехээр эдюулээем ааб даа. Тэдэнь ехээр эдеэем ааб даа, үлдэжэ-үлдэжэ. Тиигээд унтахал болоходоо мүнөө бүтүүгээр үбшүүлһэн ямаанайнгаа aphaн coo орожо унтаад, эсэстээ маанад яажа амьдархабибди гэжэ зүүдэ манаха хэрэгтэй гэлсэнэ.

6   — Зүүдээ маная байс, ээлжээгээр унтая. Һүниин нэгэ орожо унтая, — гэжэ абань хэлээд лэ, түрүүшын һүни орожо унтаба. Амын боогоод лэ хүбүүнш табижархисан ороһон нүхэйн.

— Зай, зүүдэлбүүш. аба?

— Зүүдэлээ, зүүдэлээ, ехэ һайхан зүүдэлээб. Эсэстээ нэгэ жаргахым байнабди гэжэ зүүдэллаа.

— Зэ, эжы, мүнөө һүни орогты даа.

Хойто һүни эжыгээ ямаанайнгаа бүтүүлсэн арһан соо оруулаад унтуулба. Эжыиь гараад ерхэдэнь:

— Зэ, эжы, эжы, зүүдэлбүү?

— Зүүдэлбаа.

— Ямар зүүдэ зүүдэлбэ?

— Үгы, энэ эсэстээ нэгэ жаргзмаар юумэ байгаа бы.Хоол юумэ, нэгэ нойтон юумэ байха, туражал үхэхэгуй байнамди гэжэ бодоном.

7 

Зэ, саада үдэрынь өөрөө орожо унтаха болоод лэ, амһарынь уюулаад лэ унтаба гэнэ. Аба эжы хоёрынь лэ үглөөгүүр бодоод, амһарынь тайлаад лэ гаргаад асууһанинь:

— Би зүүдэлээгүй, огто зүүдэлээгүй, — гэнэ хүбүүн.

— Ши зүүдэлээш. Яагаад маанадһаа нюуха болобош? Яаһан золигобши? — гэжэ мүн заганаа ха.

— Би зүүдэлээгүйльдеэ. Зүүдэлээ һаа хэлэнгүй яахабиб даа, — гээд нүгөө хүбүүн энгээд лэ байна.

8   — Ши зүүдэлээд лэ нюужа байнаш. Хэлэхэгүй ямар шалтагаан шамда гарааб? Хэлэхэгүй haa, ши юрөөсөө энэ шэгээрээ яба саашаа.

Хоюулан яажа байжа ямаанайнь арһан соо хиигээд, амайнь боогоод, хоюулаа тэлэжэ абаашаад, далайда шэдьтибэ гэнэ мүнөө хүбүүтээ. Далайн долгёондо урдажээл ябажа байтарань, далайн эргиһээ мүнөөхил уруугаа энгэжэ ургаһан бургааһанда ошоод шагтагалдаад байтарань, мүнөөхил амяа үршоолгэһэн хулганаан харажархиба.

— Энэ ухнаанайл арһан соо минии ами үршөөһэн хүбүүн да­лайда урдажа ябаа юм ха юм даа. Эиээниие уһанда шэнгэшөөгүйдэнь аминнь хайшан гэжэ үршөөжэ абалтайб, — гэжэ далайн эрьеэр иишэ тиишээ гүйжэ байтарань, мүнөөхи хулганаа барижа эдидэг араатан барижа эдихэеэ дуугаржа гүйгөөд ерээ гэнэ. Эгээл дээрэнь хүрөөд ерэхэдэнь:

9   — Һүү, байгыш, байгыш, намай бү эдииш! Намай амиимни үршөөһэн хүбүүн энэ далайда урдажа ябана. Энэ бургааһанда шагтагалдаад байна. Хара ухнатай байдагыемсэн, юушьегүй Нюсэгэн Боролзой гэдэг хүбүүн.

— Һyy, тэрэшни баһа минии ами хабхада ороод байтарни үршөөгөөем. Энээнииеш яажа гаргаха гээшэбибди? Хоюулаа диидэхэгүйлди даа. Энэ арьяатан гүрөөл гэдэг амьтан соо эгээл тэнхээтэй хэн байдаг бэлэй? Баабгайл байдаг гээшэ ха, — гэжэ араата гүйшэбэ гэхаа модон дотор ороод лэ.

Гүйжэ ябатарань, нэгэ баабгай дайралдаа гэнэ. Тэрэ баахалдайда:

10   — Минии ами үршөөһэн нэгэ нюсэгэн ядуу Боролзой хүбүүн гээшэ ямаанайнгаа aphaap тулам хиигээд, тэрээн соо хэгдээд далайда хаягдаһанаа, нэгэ бургааһанда шагтагалдаад байна. Тэрээниие аршалжа абаха ямар хэрэг байна? — гэнэ.

— Һyy, минии бага балшар хүбүүн байхада би нэгэ муу хабхадо оршоһон юмби. Баһа тэрэ хүбүүн амииемни үршөөжэ абаһан юм. Тэрэниие аршалжа абангүй юу, — гэжэ баабгайн хүршэ ерэбэ гэнээ. Баабгай юун байхаб даа, тэрэ ямаанайнь арһанһаа абажа шэдэдьтибэ гэнэ. Тиихэтэйнь адли тэрэ амһарынь тайлаад:

— Ши иихэдээ юундэ иигэжа ябанабши? Юун болоо гээшэб? Шамда одоо юун хэрэггэйб? Бидэ хэрэгтэй юумыешни оложо үхэбди. Мүнөө амиишни абарба гээшэ аабзабди, үхэхэеэ байһыещни, — гэбэ юм ха.

11   Хүбүүн һуугаад бодожо-бодожо:

—Үгые бии болгодог, үгээрһээе баяжуулдаг молор эрдэни гэжэ юумэ намда хэрэгтэй, — гэбэ.

Зай, тиихэдэнь тэдэ гурбаниинь. тиимэ юумэн байха гү гэжэ гурбуулаа зүбшэбэ.

— Баруун түбиие эжэлжэ түрэсэн нэгэ бардам баян хаан байдаг гэдэг, тэдэнэйдэл байдагым гэдэг даа. Зэ, тиигэбэл тэрэниие оложо, асаржа үгэе тэрэ хүбүүндэ. Зэ, тиигэе, тиигэе, — гэлсээд лэ, баруун түбиие эзэлсэн баян хаанайхи уруу ябаа гэнээ. Холош гээшэнь булайш байгаа ха, удаанш ябаһан гээшэнь ухаангүй. Арайл гэжэ хүрэжэ ошоод лэ харан гэһээнь, одоо байшан сагаан хэрэм хашаатай, үүдэниинь хаалган дээрэнь хоёр таладань одоо манаа солдаадууд зогсонхой буу зэбсэг баряад, орохын аргагүй.

12   — Зэ, энээндэ одоо яахабибди? Энэ амиимнай абараа гэжэ Нюсэгэн Боролзойн түлөө ябаһаар бидэ алуулхабди, зэ, болиеы, тиимэһээ ябаеы, — гэжэ байиа баабгай, нэгэ бүдүүбтэр ухаантай амьтан. Тиихэдэнь аргатань:

— Зэ, бай, бай, баабгай, хүлеэжэ бай, нэгэ арга байха.

— Зай, ямар арга байна? — гэжэ баабгайнъ бүдүүн нэгэ аргаар бүр-бүр гэнэ.

— Хулганаан, шч одоо хамагын амитанда үзэгдэхэ, мэдэгдэхэ бэшэ амитан байнаш, энэ хашаан доогуур газар ухаад оршо. Энэ байшанайн хаяан заваалин доогуур баһа газар ухаад оршо. Гэрынь забһараар нэгэ забһар олдоогүй һаань, мэрэжэ байгаад нүхэ гаргаад ороорой. Тэрэ молор зрдэни хаана байнаб хаанайда, тэрээни мухарюулаад унагаагаад, абаад ерэ тэдээни унтаанда һүни, — гэбэ аргатань.

13   — Зай, тиигэе, тиигэе.

— Зай, бидэ эндэ ой тайга дотор хүлеэжэ байел даа.

Тэдэ хоёрш ой тайга дотор ороод, хүлеэгээд байсань, хулганаанш малтаад орооем байна. Ороод харасань, молор эрдэни гээшэнь туяа татажа бурханай дэргэдэ нэгэ сүгсэнь дотор байна гэнэ. Тэрэ бурханайнь дэргэдэ нэгэ муура байна, хөөшхэ, уяатай. Тэрэ хулганаан эргижэ ерээд, нүхэдтөө хэлэнэ:

— Тэрэ молор эрдэни бурханай дэргэдэ сүгсэ соо туяа татажа байна. Тэндэнь бурханайнь дэргэдэ минии дайсан байна, хөөшхэ, — гэжэ хөөрэбэ.

— Зэ, зэ, нэгыгээ хороогоод яахамнайб, ябая, ябая, — гэбэ мүнөөхи баабгайнь — Юрдөө, хая саашань, ябая.

14   — Баабгай, өө, баабгай, нэгэ жаахан тогтожо хайрла. Басал яэгэ арга байна, — гэжэ аргата улаан гуйна.

— Хай, ямар арга байна? — гэжэ баабгайнь бар-бар гэжэ байна гэнэ.

— Зай, ши мүнөө һүни оро. Мүнөө һүни бэлэн нүхэн дээрээ гүйжэ ороод лэ, хаанай унтаанда дэрэ дэбисхэр дээрэнь гараад, шинии шүдэн муудахаем бэшэ, хамаг үһыень хуу хибэжэрхи даа. Хойто һүнинь шамай барюулха гэжэ өөрынгөө толгойдо асаржа муураяа уяха даа, — гэнэ.

— Зай, тиихыема болоо, — гэжэ.

15   Тэрэ һүни гүйжэ ороод лэ, хулганааншни яахаб даа, хаанай түлэг нойрой хурхираан дотор толгойдонь гаража ерээд лэ, хамаг үһээнь хуу таһара хазажархиба. Тиигээд үглөөгүүр хаан һэреэд лэ:

— Һуни ямар бузар булай юумэ болобо гээшэб! Ямар ёро хараба гээшэб энэ хулганаан! Хамаг толгойм үһэн һалаба гээшэл. Одоо хуу ялаан болотор эдижэрхибэ. Яагаа муухай амьтан гээ­шэб! — гэжэ хаан элдэбээ гаража ерээд лэ, хойто һүни энэ золигые барьжа эдюулхэ гэжэ, бурханай дэргэдэ уяатай байһан муураа өөрынгөө тодгойн дэргэдэ абаашша уяад лэ, оронойнгоо хүлһөө, унтаба гэнэл даа.

16   — Зэ, нээрээ тииһэн гү, али үгы гү? Нээрээ тииЬэн байбад, ши тэрээниин бурхан дээрэһээнь унагаагаад, тулхёод абаад ерээрэй, — гэжэ аргата улааниинь заагаа ха.

Нээрээл ошоод хараһаниинь, тииһэн байна гэнэ хойто һуниндөө. Зай, бурхан дээрэнь гаража ерээд лэ, унагаагаад лэ, молор эрдэниеэ түлхиһөөр лэ гаргаад лэ, гадаа хаалганай хирэм доогуурань багтажа үгэнэгой. Гайхаад лэ, тэндэнь орхидтёод, нүхөөрөө гүйжэ гараад:

— Эндэ асарһам, орой багтажа гаража үгэнэгүй, — гэбэ.

— Зээ, орхи, орхи! Тэрзэнииешни яажа абахабибди. Бидэ орохо аргагүй, — гэбэ гэнэ баабгайн, баса бар-бүр гэбэ.

— Бай, бай, арга байна.

17   — Ямар арга байнаб? — гэнэ баабгайн.

— Заа, ши хулганаан, ордогоороо оро энэ нухөөрөө. Oohopлуулаад оро хүзүүгээрээ. Ошоод: "Тэрэ молор эрдэниеэ би тэбэрлэлаа", — гээрэй. Тиихэдэшни бидэ татаад орхино.

Заа, тиигээд хүзүүнһөө ооһорлуулаад, тэрэ нүхөөрөө ороод лэ, молор эрдэниеэ тэбэреэд лэ:

— Заа, би тэбэрлэлаа, — гэбэ.

Тиихэдэнь татан гэсэнь, эгээл хабшагдажа алдан хулганаан тэрэ молор эрдэнитэеэ гараал даа.

Зай, иигээд дэ ябажээ наащаа. Энэ гурбанш Нюсэгэн Боролзойгоо баярлуулха, баяжуулха гэжэ энгэжэ ябажа ябана. Ябажа байсарань, нэгэ уһан лэ, замгүй үep байяа гэнэл даа.

18   — Зай, хайшан гэжэ энээниие гарахаб?

— Зай, нам дээрээ, үнэгэн, гара. Хулганаан, аман соогоо молор эрдэниеэ хээд, үнэгэн дээрээ гаража hyy.

— Зай, тнигэе, — гэлдээд лэ, тиигээд бүгэдөөрөө yhaa ойможо эхилжэ байна даа. Ойможо-ойможо байсарань даа, уһанай дунда баабгайнь:

— Үнэгаан, — гэжэ хэлэнэ,

— Аан, — гэжэ.

— Хэр гүнзэгы байна энэ уһан? — гэнэ.

— Гүнзэгы байноо, гүнзэгы байна, — гэнэ.

19   — Хулганаан, — гэиэ. Мүнөөхи аман соогоо молор эрдэниеэ хэһэн, дуугарха арга яаһан байхаб. Абяа гарбагүйл ха.

— Аа, ши баса бүдүүрхээд абяа гарахагүй бы, — гэжэ ерээд лэ, нэгэ бага бэеэ сэгсэшөөд лэ, yha руу унагаахаар болоходонь:

— Гүнзэгы байна, гүнзэгы байна, — гээд лэ дуугархадаа, мүнөөхиш алдажархибал даа yha руу молор эрдэниеэ.

Саанань гараад:

— Ши яаба гээшэбши? — гэжэ мүнөө хоёршни зэмэлбэл даа баабгайгаа.

— Мартаххёобээ, — гэжэа байнал даа мүнөөхинь. Теэ яахаб тэрэ бүдүүн баабгайе.

20   — Зэ, энээниие яахаб, үнгэрөө. Ябая, ябая, — гэжэ байна. — Одоо асаржа ябаад, уһанда алдаабди гэеэ. Нэгэтэ мании наһыемнай абарһаем, баяжуулаабди Нюсэгэн Боролзойе гэжэ ябахаяа орхие саашань.

— Баабгай, баабгай, басал нэгэ арга байна. Зааха хүлеэжэ бай.

— Заа, ямар арга байна?

— Хулганаан, ши уһанай эрьеэр лэ орой пиис-пиис гээд лэ ушаргүй гүйгөөд лэ, ухаан мэдээнгүй гүй. Зай, тиихэдэшни Лусан хаан: "Юун болообээ, хулганаан?" — гээд уһанһаа шагаагаад hypxa байха. Тиихэдэнь: "Наада уһандашни бузар ороод, тэнгэриин хаан тэһэ нэргихээ, һомо буулгахаа байна. Энэ уһынгаа шулуу шонхорынь одоо хажуу тээшэнь хаяжа үзэгты", — гэжэ хэлээрэй, — гэбэ гэнэл даа.

21   Зай, тиигээд тэрэ үнэгэнэй хэлэһээрэнь, ухаангһй пиис-пиис гэжэ дуугаржа ябаад лэ уһанай эрьеэр угаар зүггүй гүйшэбэ гэнэ. Нээрээ Лусан хаан уһанһаа шагаагаад:

— Юун болообээ, хулганаан? — гэжэ.

— Наада уһандашни бузар ороод байна. Тэнгэриин хаан орой тэһэ нэргихэеэ байна, һомо буулгахаяа ерэжэ ябана. Одоо бушуухан албата харсагаа суглуулжа уһаа арилгаагүй хадатнай болихоёо болёод байна даа, — гэжэ одоо үнэгэнэй хэлээшээр хэлэбэ гэнэл даа.

Тиихэдэнь нээрээ хамаг жараахайнуудаа абажа, уһанайнгаа амьтануудые хуу суглуулаад лэ, одоо уһанайнгаа торой шабхыень гаааашань шэдэбэл даа. Тэрээн соо молор эрдэнин гараад ерэбэл гэнэл даа. Тиигээд тэрээнээ абаад лэ энэ гурбанш ябашабал даа. Ябаад лэ байсан, ябаад лэ байсан, орожо ерэбэ гэн дээ.

22   — Зай, хэлэһээрэшни молор эрдэнииещни асаржа үгэбэбди, Зай, энгээд ши амар сайхан жаргаарай, амьдараарай, сайн сайхан һуугаарай, — гэжэ мүнөө молор эрдэниинь Нюсэгэн Боролзойдоо үгөөд, нүгөө гурбанш: "Ая замдаа ябая даа", — гээд ой тайга руугаа ябаад ошобо даа.

            Зай, тэрэ молор эрдэниеэ абаад лэ тэрэ хүбүүнш унтаад лэ бодоходонь, яаха аргагүй сайхан үргөөн гэр дотор байжа байна гэнэ. Гүйжэ гараад харан гэһээнь, табан хушуу мал гээшэ газаагуур дүүрэн. Орой баяжащанхай байна. Зай, энгээд лэ эжы абаяа ошожо асараад лэ, баяжашанхай байжа байсан.

23   Жаран тэмээн ашаатай нэгэ худалдаан ерэбэ гэнэл даа.

— Һээ, энэ Боролзой хүбүүн ямар баяар байнаш. Зай, шамда үгы юумэ үгы, бүхы мал байна. Шамда үгы юума юу байна, бараа байхгуй байна. Ши энэ жаран тэмээ бараа бугэдынь абалаа. Ши энэ бурхан дээрээ байгаа энэ молор эрдэниеэ угэ бидэндэ, — гэжэ.

Нээрээ Боролзой хүбүүн бодоод лэ байсан: 'Газаагуур дүүрэн энэ табан хушуу мал байна. Нээрээ энэ барааеын бултыень абахым байна. Энэ ганса юумэ үгэшхэдэ яадагым", — гэжэ бодоод лэ, мүнөө молор эрдэниеэ абаад лэ үтэжэрхибэ тэрэ худалдаашанда. Нүгөөдхишни жаран тэмээн ашаагаа буулгажа хаяад лэ, молор эрдэниинь абаад ябашаба гэнэ. Тиигэжэ унтажа-унтажа бодосонь лэ, мүнөөхил уһанай эрье дээр, мүнөөхи олон малш байдаггүй, мүнөө жаран тэмээн ашаанш байхгүй байн гэнэ.

24  Эжы аба хоёрынь мүнөө заганханшье аргагүй:

— Ши, юрдөө, энэл мүрөөрөө яба. Юунэйш жаран тэмээн ашаан гээшэб. Ши наймаашанай үгэдэ орожо, хайран олосон юумыгээ үгы хэбэш. Одоо энэ бараатай бараагүй болохо байсыема.

Эжы аба хоёрынь ушаргүйгөөр эаганаад лэ, нюдөөд, сохёод лэ, нүгөө арһан тулам соонь хээд лэ, уяад лэ:

— Ши энэ мүрөөрөө яба, — гээд лэ далай руу шэдэжэрхи6э ха. — Урдажа ухэт. Энээнтэй, энээнгүйш манда адли, туража үхэхэмнай адли, — гээд.

25   Энгээд мүнөөхшп далайн долгиндо хүгэсөөр байгаад лэ, далайн саана гаршаба гэнэл даа, саад таладань хаягдашаба гэнэ хайр дээрэнь. Ямаанайнгаа арһан туламтай хэбтэжэл байна гэнэ. Саада талын хаанай адуушан ерээд, мори уһалжа байтараа харажархиба.

— Энэмнай юун гээшэб? Энэ юун хэбтэжэ байна гээшэб? — гэжэ тэрэ туламыень үдьхэлөөд үзэнэ. Үдьхэлдэнэ, бальбагар зөөлэн юумэ байна. "Нюур амыем тэһэ үдьхэлнэ аа гү" — гэжэ һанажа хэбтэнэ гэнэ. Тиижэ байсанаа амһарынь тайлаад үзэхэдэнь, хүн байгааемааб даа. Унаадтёо мүнөөхиш сошоод.

— Энэ яажа байгаа хүн гээшэбши? Яажа байһан амьтан гээшэбши? — гэбэ ха.

26   — Шамһаа байха хүүндэ хэлээгүй аад, шам шэнги мууда хэлэдэг юм гү? — гэжэ мүнөөхиш hapxarap байна гэнаа.

— Энэш ямар дорюун эолит бэ, энэ манай газар дээрэ хэбтэһэнээ мэдэхэгүй.

Һөөргэнь боогоод хаядьтнба. "Энэ дорюун зандаа энэ арһан тулам соогоо туража үхэдэгыем гү, али яадагым. Саанаа эдьхыемтэй ябадагы-ем г,', али үгы ябадагыем гу", — гэжэ далайн эрьедэ дахин боогоод лэ орхижорхибо.

Баруун хаан зүүн хаан хоёр хоорондоо ехэ мүрысөөтэй. тоголдог, бэе бэсэ нюулдадаг байгаа. Нюуһан хаанаа олоогүй haa, нэгэ замгүй юулэ алдадаг. Тиигээд баруун хааниин зүн хаанаа олохоё болёод, маша ехэ юумэ алдаха болоод байсан. Тиихэдэнь адуушан хэлэбэ гэнэл даа:

27  — Энэ мнай далайн эрье дээр нэгэ ямаанай арһан ту лам соо нэгэ хүн хэбтэхым. Танаһаа байха һайн хүндэ хэлээгүй аад, та мууда хэлэхэмни гү гэжэ ехэ энеэжэ хэбтэһэн юм. Тэрээниие асаржа эрдэм ухаанииемнай олуулха байгаа, шадалтай, эрдэмтэй хүн гэжэ бодомоор байиа.

— Тиигэбэл тэрээниие гараад абаад ерэгты, ганзагалаад, — гээ гэнэ.

Хэбтэжэл байсань, одоо ганзагалба гэнэ, эльгэ бөөринь одоо долгитор ганзагалжа асараад лэ хаанайда гаргажа хаяба. Юу хээ эдюулээд уулгаад:

28   — Зай, энэ хааниие би олохоео болёод байнаб, хоюулаа ехэ мүрысөө хэһэн байнабди. Энээниие олохо арга юу байиа? Ши мэдэхэ аргатай һаа, хэлээд үгэ. Мэдээд лэ хэлэсэн байбалшни, бидэш, юрдөө, би хаан шэрээнһээ шамда буужа үгэнэ, үшөөш ондоо хаанай ехэ юумэ абана, — гэбэ гэнэ.

— Заа, та ошоод гэртэнь, хойто ханадань үлгөөтэй номо сомо байха. Эрэ хүн хадаа хүршэгэнүүр сайхан номо сомо байнуу гээд хүбшыень татаарай. Тиихэдэшни олдохол даа, — гэнэ

Юу хэлэнэ гээш даа гэжэ тэрэ хааншни гүйлгэжэ ошобо тэрэ хаанайдаа. Нээрээ номо сомо байна хойто ханадань үлгөөтэй. Тэрэнииень шууд ошожо абаад лэ, номо сомынь абаад лэ татахадань:

29  — Оо, ёо-ёо, ууса мүрыемни таса татахань, — гээд лэ номо сомо доторһоонь гараад ерэбэ гэнэ мүнөөхи хааншни. Зай, тиигээд лэ олоод, мүнөөхи ехэ мүрысөөгөө тэрэ хаан абахаем болоод ло:

— Тэрээниие һөөргэнь абаадаад хаядьтигты саашань, — гэбэ.

Хаан шэрээнһээ бууһаншье юумэ үгы, харин һөөргэнь хаюулжархёо ха.

Нүгөө хааниинь бэдэржэ олохо ээлжээтэй болоһон, баһал тэрэ хааниинь оложо шадахаяа болишобо гэшээл даа. Тиигэсэн адуушан хоорондоо хэлсээтэй, холбоотой ажал түрэлөөрөө уласуудшни, адаһа малаа эдеэлжэ, уһалжа ябахадаа хөөрэлдэжэ ябадаг. Нүгөө хааниинь адуушан нүгөө хаанайнгаа адуушанда зсэлэбэ ха:

30   — Танай хааниие энэ манайда нэгэ туламтай хүн оложо үгүүлсэн. Тэрэ хүн дараа олосон танай хаании. Тэрэниие таанар абаашажархигты.

— Тэрэнь холо байдагыем гү, али хаана байдаг юм?

— Үһанайнгаал эрьедэ хэбтээл ааб даа, хаана ошохоб.

— Абаад ерэе, абаад ерэе, — гэлдээд лэ, уһанай эрьедэ гүйлгэжэ ошоод лэ, абаад ерээд лэ, эдеэ юумэ эдюулээд лэ, асууһаниинь одоо:

— Тэрэ хаанайда ошоод одоо хододоо хониинь бэдэрнэ. Хододоо хониинь хараад лэ гэшхэжэ ябахадашни, нэгэ яаха аргагүй сайхан шара халзан эрги байха. Тэрээниинь одоо гэрын хашаан доторонь оруулаад, хажуудань ошоод шангахан барижа унагаагаад: "Эрэ хүн байгаад эрги coohoo олдохоем шуу", — гэжэ гэдэһээнь хаха эсхэхэеэ забдаарайш, тиихэдэшни олдохол даа.

31   — Олдоо һаань, одоо бишни хаан шэрээһээн буужа үгэнэ, — гэжэ хэлээ нүгөө хаанай хэлэһэн шэнги.

Тиигээд лэ тэрэш нүгөө хаанайдаа ошобо. Тиигээд хонин соонь ороод худхажа ябасарань, арайл нэгэ томо эрги, аймшагтай томо һүүлтэн шара халзан эрги байна гэнээ. Тэрээниинь зорёон һүүлһөөнь зулгаажа байжа шэрээд, гэрэйнь хашаан соо оруулжал ерээд лэ, барижал абаад лэ, газарта наншаад лэ, хутагаа абаад лэ гэдэһынь хахалхаяа байхадань:

— Үй, гэдэһым хахалжа бү орхи, — гэжэ нүгөөдхишни гараад ерэбэ гэнэ.

Зай, энгээд нүгөө хаанаа баһал оложорхёо ха мүнөөхишни. Зай, тиигээд хоёр хаан тэрэ хүбүүндэ хоюулаа шэрээһээ буужа үгэбэ гэжээ. Зай, энгээд мүнөөхи эсэстээ жаргана гэжэ аба эжынь зүүдэлжэ байсанштаа. Тиигээд лэ аба эжыгээ асараад лэ тэрэ хүбүүнш, хоёр хааны эзэлсэн хүншни хэмжээ хизааргүй амар сайхан жаргаа гэнэдээ.

Бедный Боролзой

1   В давние времена жил бедный парень Боролзой [93]. Отца и мать кормил он охотой. Ни скота, ни одежды у них не было, была только одна коза. Так бедно жил парень.

Вот однажды он, увешанный капканами, охотился, ставил капканы. И в одном его капкане оказался медвежонок. [Парень] хотел убить его, но медвежонок стал просить:

- Пожалей, пожалей меня, не убивай, выпусти из капкана.

"Сколько медведей ни убивал, но не встречал медведя, который бы вот так говорил и умолял о пощаде. Нельзя его убивать", - решил тот парень и освободил его из капкана.

2   Потом пришел домой и рассказал об этом отцу и матери.

- Что ты за человек? Мы с голоду должны подохнуть? Почему [ты его] не убил? Могли бы есть вкусную, жирную медвежатину. Или мы хуже медведя? Хочешь мать и отца уморить голодом? - бранят его отец и мать.

- Ладно, не сердитесь, отец и мать, к завтрашнему дню опять какой-нибудь зверь попадет, - сказал он и лег спать.

Назавтра пошел проверять свои капканы. В капкан попала мышь, пронзительно [пищит]: "писк-писк". [Он] хотел убить ее.

3  - Парень Боролзой, а парень Боролзой, пощади [мою] жизнь, пощади жизнь, выпусти отсюда, отпусти, - все упрашивала, говорят, эта мышь.

"Не стоит убивать такое жалкое существо", - пожалел он и опять отпустил.

Так он отпустил [мышку], попавшую в капкан, и пошел домой с пустыми руками.

- С маленькой сыт не будешь, - сказал он отцу с матерью.

- Хоть мала, но лучше, чем ничего, принес бы. Что мы хуже мыши? - сердятся, гневаются отец с матерью.

4  - Отец и мать, вот ляжете сейчас спать, а завтра снова какой-нибудь зверь попадет, - говорит [сын].

Назавтра он пошел проверять капканы. На этот раз попала рыжая лиса, хочет вырваться оттуда, мечется туда-сюда, да никак не может вытащить ногу из капкана. [Боролзой] натянул лук, чтобы убить ее.

- Парень Боролзой, пощади на этот раз мою жизнь, пощади жизнь, - просит [лиса].

"Сколько лет охочусь на зверей, но лису, просящую пощадить жизнь, еще не встречал. Не могу не пощадить", - подумал он и отпустил.

5  Пришел домой и говорит родителям:

- На этот раз попала лиса. Она просила пощадить ее, не убивать, а ее отпустил. Я раньше никогда не встречал говорящую лису, хотя немало охотился. Невозможно было убить эту говорящую лису.

- Ну, что ты за человек! Что же нам теперь делать? Придется заколоть единственную козу, иначе пропадем.

Так и решили. Закололи козу, сняли с нее шкуру целиком, наварили мяса, отца и мать досыта [он] накормил. Наголодавшись-наголодавшись, те ели много. Когда пришло время спать, решили ложиться в только что снятую целиком козью шкуру, чтобы им приснился сон, как у них сложится жизнь в будущем.

6  - Давайте по очереди спать [в козьей шкуре] - кому что приснится, - сказал отец и в первую ночь сам лег спать.

Парень уложил его и перевязал [козью шкуру].

- Ну что, отец, видел сон?

- Видел сон, видел. Очень хороший сон видел. Мне приснилось, что когда-нибудь мы заживем счастливо.

- Теперь, мать, пришла ваша очередь провести ночь [в козьей шкуре].

В следующую ночь в цельную козью шкуру он поместил свою мать, уложил спать. Когда мать вышла оттуда, [парень спросил].

- Мать, а мать, приснился сон?

- Приснился.

- Какой же сон вы видели?

- Видно, в конце концов заживем счастливо. Думаю, что будет и поесть, и попить, не умрем с голоду, - отвечает она.

7  На следующую ночь [в козьей шкуре] спал сам парень. Утром отец с матерью развязали шкуру, выпустили его оттуда и спрашивают [про сон].

- Мне ничего не приснилось, совсем ничего, - говорит парень.

- Ты видел сон? Почему ты от нас скрываешь, негодник такой? - ругаются они.

- Да ничего мне не приснилось. Если бы видел сон, рассказал бы, - твердит парень.

- Тебе приснился сон, но ты скрываешь. Почему не хочешь рассказать нам? Если не хочешь говорить, то уходи от нас, куда хочешь!

8  Затолкали они сына в козью шкуру, завязали и бросили в море. Носило его по морским волнам, а потом зацепилась шкура за ветку тальника, и [парня] прибило к берегу. Увидела это мышь, которую он спас от смерти.

- В этой козьей шкуре плывет по морю тот парень, который спас меня. Как же мне его вытащить, пока он не утонул? - сказала мышь и стала бегать по берегу моря туда-сюда.

Вдруг выбежала лиса, которая ловит мышей, бросилась с криком, чтобы съесть ее.

9  - Ой, погоди, погоди, не ешь меня, - [просит мышь]. - Парень, который сохранил мне жизнь, пропадет в море, прибило его к берегу, зацепился за тальник. У бедного парня Боролзоя ничего не было, кроме одной черной козы.

- О-о, тот парень и меня пожалел и отпустил, когда я попала в капкан. Как же нам его вытащить? Вдвоем нам не справиться. Кто же самый сильный из зверей? Пожалуй, медведь, - сказала лиса и побежала в лес.

10  Бежит она - навстречу выходит медведь. [Лиса] говорит медведю:

- Бедный парень Боролзой, который спас мою жизнь, в мешке из козьей шкуры был брошен в море и [теперь] застрял, зацепившись за ветку тальника. Как можно спасти его?

- О-о, когда я был еще маленьким, попал в один дрянной капкан. И этот парень также спас мою жизнь. Да как же его-то не спасти! - сказал медведь и прибежал [к тому месту]. Что стоит медведю, - подошел и сразу вытащил кожаный мешок. Открыли его [звери] и спрашивают:

- Как ты здесь оказался? Что случилось? В чем ты нуждаешься? Все, что тебе нужно, найдем. А сейчас спасли тебе жизнь, спасли от смерти, - говорят они ему.

11  Парень думал-думал говорит:

- Есть на свете драгоценный камень, который из ничего может сделать все, бедного может сделать богатым. Вот это мне нужно.

Тогда они втроем поговорили об этом, посоветовались и решили:

- Говорят, у богатого надменного хана-властелина западного государства этот драгоценный камень имеется. Отправимся туда, достанем эту драгоценность и принесем парню. Да, давайте, давайте, - решили [они] и пошли в западную сторону, к владениям хана тех мест. [Владения те] оказались далеко-далеко, шли они долго-долго. Кое-как добрались до места и увидели там большой белый дворец, кругом высокая ограда, а в дверях стражники стоят, солдаты с ружьями. Никак не попадешь [во дворец].

12  - Что же будем делать? Из-за того, что парень Боролзой спас нам жизнь, мы должны здесь погибнуть? Оставим эту затею, пойдем обратно, - говорит медведь-тугодум. Тогда лисичка говорит:

- Погоди, погоди, медведь, не торопись, что-нибудь придумаем.

- Ну и что же ты придумала? - бурчит медведь.

- Мышка, ты - самая маленькая, незаметная, подкопаешь землю и пролезешь под оградой, подроешь под забором яму и пролезешь дальше. Если в доме не найдешь щели, прогрызи дыру и пролезь. Найди там драгоценный камень, выкати его сюда ночью, когда они будут спать, - сказала хитрая лиса.

13  - Так и надо сделать.

- А мы в лесу-тайге подождем.

[Лиса с медведем] пошли в лес и ждут там мышь. Мышка сделала подкоп, пролезла [во дворец] и увидела там светящийся драгоценный камень в чашечке возле бурхана. Там оказался привязанный кот. Мышь обратно прибежала к друзьям и рассказывает:

- Этот драгоценный камень лежит в чашечке возле бурхана и весь светится. [У столика] с бурханом сидит кот - мой враг.

- Ладно, пойдем обратно, зачем нам терять одного из своих друзей? - говорит медведь. - Оставим все это, пойдем.

14  - Медведь, а медведь, подожди немного, что-нибудь придумаем, - упрашивает хитрая лиса.

- Ну, что мы придумаем? - бурчит медведь.

- Мышка, ночью пролезь обратно, как ты проходила, заберись на кровать, пока хан спит, острыми зубами перегрызи ему волосы. Тогда на следующую ночь, чтобы поймать тебя, хан привяжет кота у своего изголовья, - сказала [лиса].

- Так и сделаю, - согласилась [мышка].

15  В ту же ночь мышь пролезла [во дворец], когда хан крепко спал да храпел, забралась на кровать и перегрызла хану все волосы на голове. Проснулся хан утром и кричит:

- Что-то недоброе, страшное случилось ночью! Что-то дурное предвещает эта мышь, которая перегрызла все мои волосы. Остался совсем лысым. Что за нечисть! - возмущается хан. На следующую ночь кота, который сидел на привязи [у столика] с бурханом, привязали [за ножку кровати] у изголовья хана и легли спать.

16  - Сделают они так или не сделают? Если они сделают так, ты столкнешь драгоценный камень [со столика] с бурханом и перекатишь сюда, - наказывает лиса.

Мышь забралась [во дворец] и увидела, что все так и сделана. Тогда мышь залезла [на столик] с бурханом, столкнула на пол драгоценный камень и прикатила его к ограде. А камень не пролезает под оградой. Оставила его там, выбралась мышка сама и говорит.

- Я прикатила сюда [камень], но [под оградой] он никак не проходит.

- Ладно, оставь его там, оставь. Как мы оттуда вытащим? Мы же не можем туда пролезть, - бурчит медведь.

- Погоди, погоди, есть выход.

17  - Какой же есть выход? - спрашивает медведь.

- Ты, мышка, пролезь обратно, как всегда, но с привязанной за шею веревкой. Как пролезешь, возьмешь камень, скажи: "Я обхватила камень". Тогда мы тебя вытянем.

Привязали веревку за шею [мышки] и пустили ее обратно. [Мышка] пролезла туда, обхватила камень и кричит:

- Я обхватила!

Потянули [те двое] за веревку и вытащили вместе с мышкой тот драгоценный камень.

И вот отправились обратно. Те трое хотят порадовать бедняка Боролзоя и сделать его богатым, для этого и [стараются]. Идут они, а на пути вода, [река] широко разлилась.

18  - Как мы перейдем на ту сторону?

- Лиса, ты садись на мою спину. Мышка, ты положи драгоценный камень в рот и садись на лису.

- Ладно, так и сделаем, - решили они и все поплыли

Плывут, плывут. Добрались до середины реки.

- Лиса! - говорит медведь.

- А-а?

- Река эта глубокая?

- Глубокая, глубокая, - отвечает лиса.

19  - Мышка! - говорит [медведь]. А у той во рту драгоценный камень, ни слова не может вымолвить.

- А-а, ты опять важничаешь, не отвечаешь, - сказал [медведь], встряхнулся, пытается сбросить их в воду.

- Глубокая, глубокая, - сказала мышь и уронила в воду драгоценный камень.

Перебрались они на тот берег и набросились на медведя:

- Что ты наделал?!

- Забыл я совсем, - оправдывается тот. Что делать с этим глупым медведем!

20  - Ладно, что теперь с ним делать, все пропало. Идем-идем, - говорит [медведь]. - Скажем, что достали [драгоценный камень], несли да в воду уронили. Оставим эту нашу [затею] сделать богатым бедняка Боролзоя, спасшего однажды нашу жизнь.

- Медведь, а медведь, подожди немного, что-нибудь придумаем, - [просит лиса].

- Что же мы придумаем? - [спрашивает медведь].

- Ты, мышка, изо всех сил бегай по берегу реки, бегай что есть мочи и пиши: "Писк-писк". Тогда Лусан-хан выглянет из воды и спросит: "Что случилось, мышь?" Тогда ты скажешь: "Вода ваша осквернена, [из-за этого] небесный хан хочет пронзить [тебя], готовится стрелу пустить. Попробуйте вы из этой воды выкинуть камни и все такое."

21  И вот по совету лисы [мышка] без памяти носится по берегу, бегает туда-сюда и пищит: "Писк-писк". И вправду Лусан-хан выглянул из воды и спросил:

- Что случилось, мышь?

- Вода ваша осквернена, небесный хан хочет пронзить тебя, готовится стрелу пустить. Если быстро не соберете своих подданных и не очистите воду, он не остановится, - говорит мышь, как велела ей лиса.

Тогда [водяной хан] собрал всех рыбешек, всех своих подданных, и они выбросили на берег всю грязь из воды. Вместе с нею выбросили и тот драгоценный камень. Взяли его [звери] и отправились втроем дальше. Шли, шли и добрались до места.

22  - Исполнили мы твое желание, добыли тебе драгоценный камень. Так будь же счастлив отныне, живи хорошо, а мы пойдем своей дорогой, - сказали те трое, отдавая парню Боролзою этот драгоценный камень. И сказав: "Нам надо в дорогу", ушли в тайгу. Так взял парень тот драгоценный камень, лег спать. Проснулся утром - лежит в очень красивом дворце. Выскочил на улицу, а там - полно скота пяти видов [94]. Так он разбогател! Потом привез отца и мать, и зажили они счастливо.

23  Однажды приехал к нему торговец с товарами, навьюченными на шестьдесят верблюдов.

- О-о, Боролзой-парень, какой ты богатый. У тебя есть все, много скота разных видов. Чего у тебя нет? Нет у тебя товаров. Возьми все эти товары, какие я везу на шестидесяти верблюдах, и отдай мне свой драгоценный камень, который лежит на твоей божнице, - говорит он.

А парень Боролзой подумал про себя: "И в самом деле, у меня много скота пяти видов. Можно отдать этот камень и взять весь товар". Решил он так и отдал свой драгоценный камень торговцу. А торговец сгрузил все товары, взял драгоценный камень и уехал. [Боролзой] лег спать, проснулся утром - опять на старом месте на берегу реки, ни скота, ни товаров, сгруженных с шестидесяти верблюдов, ничего не осталось.

24  Отец с матерью ругают его:

- Ты все идешь по тому же пути! Зачем понадобились эти товары? Обманул тебя торговец, взял твою драгоценность. Можно было обойтись без этих товаров.

Отец и мать отругали его, поколотили, побили, затолкали в другой кожаный мешок, завязали.

- Пойдешь по тому же пути, - сказали и бросили его в море.

- Пусть утонет. Что с ним, что без него, все равно с голоду умрем, - говорят они.

25  Плывет он по морю, несет его по волнам и, наконец, выбросило на песчаный берег моря. Лежит он там в кожаном козьем мешке. Подъехал к морю табунщик хана напоить коня и вдруг увидел его.

- Это что ты за человек? Что с тобой творится, существо [эдакое]? - удивился табунщик, пнул, а там что-то мягкое. "Как бы в лицо не попал", - лежит и думает [парень]. Развязал [табунщик] мешок, там - человек. От испуга тот упал:

- Что ты тут делаешь? Как ты оказался здесь?

26  - Никому ничего не объяснял, тебе, что ли, никудышному стану объяснять? - важно отвечает [Боролзой].

- Ишь, какой гордый! А того не знает, что лежит на нашей земле.

Опять завязал [табунщик] мешок и думает про себя: "Из-за своей гордости в мешке с голоду умрет, либо еще что с ним случится. Есть у него еда или нет? " Завязал и оставил на берегу моря.

Хан западной и хан восточной стороны состязались между собой, развлекались, играя в прятки. Тот, кто не мог разыскать спрятавшегося хана, проигрывал ему большую часть своего имущества. В это время хан восточной стороны не мог разыскать хана западной стороны и проигрывал все свое богатство. Тогда табунщик говорит [хану].

27  - На берегу нашего моря в кожаном козьем мешке лежит один человек. "Никому, даже хорошему человеку не объяснял, тебе, что ли, никудышнему стану объяснять", - сказал он мне с насмешкой. Может, пригласить и послушать его совет. Похоже, он мудрый и находчивый человек.

- Тогда съездите и привезите его, навьючив [на коня], - сказал хан.

[Табунщики] подняли все еще лежавшего [Боролзоя], навьючили [на коня] и [везли] так, что растрясли [в дороге] все внутренности. Доставив к хану, сбросили его [наземь], накормили, напоили.

28  - Мы поспорили с ханом [западной стороны], да не могу найти, где он спрятался. Как бы мне его разыскать? Если ты знаешь, подскажи. Если поможешь, я тебе свой ханский трон уступлю Достанется тебе еще и богатство того хана, - обещает хан [восточной стороны].

- Когда зайдете в ханский дворец, на задней стене увидите лук со стрелами. Скажете: "Какой хороший лук, под стать доброму молодцу". И натянете лук, тогда хан найдется, - говорит [Боролзой]. Сказав: "Что же он говорит", - тот хан помчался к другому хану. И в самом деле, на задней стене висит лук. Схватил он этот лук да потянул.

29  - Оо-ео-ео, спину мне сломает, - заохал хан и появился из лука. Вот так нашел он [спрятавшегося].

Как только хан выиграл этот большой спор, он приказал:

- Отвезите [парня] и бросьте его туда же!

Не уступил свой ханский трон, а велел [парня] выбросить.

Теперь должен искать спрятавшегося хан западной стороны, да никак не может найти. Табунщики этих двух ханов хорошо знали друг друга, вместе пасли лошадей и разговаривали. Один из них рассказывает табунщику другого хана.

30  - Вашего хана помог найти человек, который лежит в кожаном мешке. Увезите его к своему хану, он поможет.

- А где он? Далеко?

- Там же на берегу моря лежит, куда он денется.

- Увезем его, увезем, - решили они.

Поскакали к тому месту, забрали [Боролзоя]. Накормили и стали спрашивать.

- Приедешь к хану, подойди к овцам. Среди них увидишь красивого рыжего барана с белым пятном на голове. Как поймаешь его, затащи во двор, свали на спину, приговаривая: "Мужчину можно в баране отыскать". Приготовься брюхо ему распороть, тогда он и найдется, - сказал [Боролзой].

31  - Если найду его, уступлю тебе свой ханский трон, - обещал он, как и тот хан.

И отправился тот [хан] к хану восточной стороны. Среди его овец увидел большого рыжего барана с огромным хвостом. Схватил его за хвост, затащил во двор и бросил на землю, вытащил нож, собирается распороть ему брюхо.

- Ой, не вздумай распороть мне живот, - сказал тот [хан] и появился. Так этот хан нашел другого [хана].

И вот оба хана, говорят, уступили Боролзою ханский трон. Все так и есть, как видели во сне его отец и мать, что придет им счастье в будущем. Привез тот парень отца с матерью, завладел богатством двух ханов и нашел счастье, не знающее ни мер, ни границ.

Поделиться —
На нашем сайте собрана большая коллекция сказок на разных языках.

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия