Мэргэдэй хэрэм болон Абрикос шугы
Мэргэдэй хэрэм болон Абрикос шугы

Хабар бүхэндэ, майн эхеэр, мэдэхэ аяншалагшад Буряадай Мухар-Шэбэрэй аймаг руу тэгүүлдэг заншалтай. Ушарынь гэбэл, байгаалиин хүшөө болохо Мэргэдэй хэрэм гэдэг түүхэтэ хабсагайһаа Түгнын голой дайдын, абрикосай шугын сэсэглэхые ажаглан хужарлаха хүсэлһөө.

Жэлэй оройдоол нэгэ долоон хоногто -  абрикосай сэсэглэхэ хаһада – эндэ аяншалагшад имагтал суглардаг.

Гансал абрикос шугыһаа энэ газар зониие һонирхуулна бэшэ. XII — XIII зуунай эхиндэ мүнөөнэй Буряад уласай урдуурхи дэбисхэр дээрэ Түбэй Азиин эгээл хүсэ шадалтай уладуудай нэгэн болохо Мэргэд улас түрэ түбхинэһэн байгаа. Хаанайнь ордон бууса Хёлго, Сэлэнгэ хоёрой хоорондуур, энэ багта оршодог байһан гэхэ. Мэргэд гээшэ үни урдаһаа хүршэ монголнуудтай үһөөтэй һэн. Тэдэнэй али нэгэ аха захатан Чингисхаанай дуратай үхин һамга олзолжо хулууһан гэжэ домог түүхэдэ үлэһэн. Удангүй хатуу харюу бууба. Чингисхаанай сэрэг  Хёлго голоор зубшан добтолжо, мэргэдые оро һэегүй һүнөөбэ. 


Шуһата зэбүүн тэрэ үеын гэршэ – гансал эдэ хабсагайнууд. Мэргэдэй хэрэм -  гээшэ хадаа Түгын голой дайдын баруун хойто хизаарта, Буряадай Мухар-Шэбэрэй, Тарбагатайн, Сэлэнгын аймагуудай хилын ойро оршодог.

Монгол Ехэ улас байгуулхатай, сэрэгэйнь булимтархы түүхэтэй нягта холбоотой нүгөө хүшөө гээ һаа, Түгнын голоор оршоһон Абрикос шугы мүн. Энэмнай «Түгнын бахананууд» гэгдэдэг хабсагайнуудай хормойдо урган һалбардаг. Түгнын бахананууд -  Сагаан Дабаан шэлэ шадар, Соолго тосхонһоо 15 модо шахуу газарта, Түгнэ , Хёлго голнуудай уулзуурай оршондо байдаг юм. Шэлэ гээ һаа шэлбэһэтэ ойгоор хушаатай, хаа яндаа набшаһатай модон ушаржа магад -  уляаһан ба хуһан ааб даа. Ан амитан гээ һаа -  мануул миисэгэй, араата, заряа, һолонго, гүрбэл могой. Зариманиинь Улаан Дэбтэртэ ороһонш байха. Эндэхи газар нютаг зондо сээртэй, мүргэлтэй гэжэ тоотой.


            Үни заяанда үнгэрһэн үйлэ ушарнуудай сараа мүрнүүд мүнөөш болотор обёорогдодог. 800-аад жэлэй саана хүршын хамаг уласуудые  сошоон айлгаһан, хожомоо эзэмдэнш абаһан монгол сэрэгэй түүхэ эгээл энэ газарһаа эхилһэн гэхэ.  Чингис хаан гэжэ алдарһан Түмүүжэн хүбүүнэй байгуулһан Ехэ Монгол Улас тухай дуулаагүй хүн үгы ёһотой. Тэрээн дотор Буряадайш газарта ажаһууһан арадууд: монгол, татар, мэргэд, хэрээд, найман, хэргэз болон бусад оруулагдаа бэлэй. 

Было это давным-давно. В Саянских горах жил один страшный и злой шаман. Все было ему подвластно. Птицы и звери ему подчинялись, лес не шумел, когда он молился, кукушка переставала куковать, когда он спать ложился. Властвовал он над всей природой. Каждое его повеление было для всех законом. В подчинении было у него несколько прислужников, которых шаман никогда не видел, но которые всегда его слушались, где бы они ни были. Шаман тот так был богат и жаден, что не хотел выпустить из своих владений ни одной птички, даже самой маленькой сороки.

Плохо жилось всем в царстве злого шамана. Вот как-то раз взмолились птицы и звери, стали просить шамана, чтобы он их отпустил на Байкал воды попить. Осердился шаман на своих птиц и зверей и сказал своим прислужникам, чтобы они на границе его царства горы воздвигли, да такие, чтобы ни зверь их не перешел и птица не перелетала. Так и сделали прислужники.

С тех пор здесь Саяны стоят, почти самое небо подпирают. Посмотрел шаман на горы и обрадовался: «Летите, мол, птички, бегите звери на Байкал, попробуйте попейте студеной воды». Затосковали звери, приуныли птицы, загорюнился лес. Из-за гор высоких и солнца не стало видно. А злой шаман тем временем нарадоваться не может и силой своей волшебной похваляется, что сильнее его силы на свете не сыщешь.

Прошло много времени. Царство злого шамана стало вымирать. Видит шаман, что скоро он останется один, призвал к себе прислужников и сказал, чтобы они ручей открыли. Свернули они камень большой, и полилась вода. Ожили птицы, забегали звери, лес запел. Скоро около большого камня озеро стало, а вода все прибавлялась и прибавлялась. Назвали это озеро Енисеем.

Прошло несколько лет. Тесно стало Енисею, и начал он себе выход искать. Искал, искал и нашел. Полилась вода по пади. Узнал об этом злой шаман и сказал:

— Закройте Енисей так, чтобы он от меня не ушел.

Начали прислужники по дороге Енисею скалы ставить, горы сдвигать. Остановился Енисей, призадумался. В это время подлетела к нему птичка-воркунья и шепчет: «Не печалься, Енисей, скоро мы тебя вызволим. Недалеко от тебя братья растут, дорогу мы покажем к тебе, они помогут».

Поделиться —

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия