Загаһашан 6а зaгahan тухай үльгэр

Хүхэ далайн хүбөө эрье дээр

Хүгшэнтэеэ хоюулаа үбгэн байһан гээ.

Ахирхан үмхи газар гзртээ

Аяар гушан гурбан жэл һууһан гээ.

Үдэр бүри үргэн далайдаа ошожо,

Үбгэн загара губшадаг зантай ха.

Хүгшэниинь гэртээ гансаараи үлэжэ.

Хүбэнэг нooho ээрэдэг ажалтай ха.

Үбгэн губшуураа нэгэтэ хэяба —

Үлхэлдөө ногоон замаг гаргаба,

Дахяад үбгэн губшуураа хаяба —

Далайн оёорой ургамал гаргаба.


«Аа, үбгөө, юун хэрэгтэй болобоб?»

Амаршалан дохёод, үбгэн хэшбэ:

«Хүлисыш даа, хайрлыш даа, лусууд хатан,

Хүгшэмни намайгаа алан хараагаа.

Үбгэн намда амар заяа

Үзүүлнэгүй:

Тэрээндэм шэнэ тэбшэ үгыш даа —

Тэбшэмнай хахаржа һаланхай юумэл».

Алтан загаһан

Айладхаа һэн гэхэ:

«Буса даа гэртээ, (панаагаа бү зобо,

Бурханай хайраар тэбшэтэй болохот».

Үбгэн хүгшэндөө бусажа ерэбэ,

Үнөөхэнь шэнэ тэбшэтэй болоод байба.

Ухаангүй ехээр хүгшэниинь харааба:

"Уймар лэ байнаш даа, өөдэгүй амитан!

Тэнэг, оройдоол тэбшэ эрибэ гүш?

Тэбшэш хэидэ, юрэдее, хэрэгтэй юм?

Догдой эндэһээ алтан загаһандаа,

Доро дохижо, байшан гэр эреэрэй».

Бушуухан үбгэн далайдаа ошобо.

(Бурьялан дошхорно хүхэ далайнь.)

Үбгэн дуудаба алтан загаһаяа,

Үтэр тэрэнь ерээд асууба:

«Аа, үбгөө, юун хэрэгтэй болобоб?»

Амаршалан дохёод, үбгэн хэлэбэ:

«Хүлисыш даа, хайрлыш даа, лусууд хатан,

Хүгшэнэйм харааха гээшэнь амаргүй.

Үбгэн намда амар заяа

Үзүүлнэгуй:

Гэмэргэн гэргэмни

Гэр эринэл даа».

Алтан загаМан

Айладхаа һэн гэхэ:

«Буса даа гэртээ, hanaaraa бү зобо,

Бурханай хайраар гэртэй болохот».

Урсахан гэртээ үбгэжөөл бусаба.

Урсахан гэрэйнь хараа бараа үгы.

Харан гэхэдэнь, сарса модон хаалгатай,

Хабтагай отолжо бодхооһон харшатай,

Арбан хоног, хорин хоног үнгэрбэ,

Аймшагтайгаар хүгшэниинь аашалба.

Алтан загаһандаа үбгэнөө эльгээбэ:

«Амаршалан дохёод, нам тухай хэлэ,

Харин ноёной хэтан байха дурагүй,

Хаанай хатан болохо хүсэлтэй гээрэй»,

Үбгэжөөл айжа, сошожо абаба:

«Угы энэ, гэргэн, үбэштэйрөө гүш?

Хатаржаш. дуугаржаш шадахагүй аад.

Хайшан гээд хаанай хаган болохо хүмши?

Хан гүрэнөө наада барюулхашнил».

Үйлын ехээр хүгшэниинь сухалдаад,

Үбгэнэйнгөө хасарыень альгадаба:

«Үшөө минии, ноён абгайн урдаһаа

Үгэ гаража байхабши, дагадха? —

Үтэр далайда ошо гэнэб,

Үгы һааш шамай хүсөөр абаашуулхаб».

Сэб сэхэ үбгэжөөл далайдаа ошоо һэн.

(Сэнхир далайнь харлашоод байгаа һэн.)

Үбгэн алтан загаһаяа дуудаба.

Үтэр тэрэнь тамаран ерээд асууба:

«Аа, үбгөө, юун хэрэгтэй болобоб?1*

Амаршалан дохёод, үбгэнхэлэбэ:

«Хүлисыш даа, хайрлыш даа, лусууд хатан!

Хугшэмни дахяад шууяжа байна лэ:

Хаһатай ноён абгайхан байха дурагүй,

Хатан хаан болохо хүсэлтэйб гэнэ».

Харюусаба һэн ха алтан загаһан:

«Хари даа, үбгэн, һанаагаа бү зобо!

Хатан хаан болохол байха хүгшэншни!

Бусажа ерэбэ үбгэн хүгшэндөө.

Булай гоё хаанай ордон бодонхой.

Харин хүгшэниинь ордон соогоо байба,

Хатан хаан болошоод. шэрээдэ һууба.

Хаһатай ноёд һайдууд алба хэнэ,

Хариин архи тэрээндэ аягална,

Архияа амтан эдеэгээр даруулна,

Аюулта харуулшад тойрон зогсоно,

Ээм мүр дээрээ hyxэ баринхай,

Энээниие хараад, үбгэн айшаба,

Убгэндее хугшэниинь хэлэбэ гэхэ:

«Утэр ошоод, загагшндаа дохёорой.

Хатан хаан байха дурагуй гээрэй.

Харин хухэ далайн эзэн болоод,

Агууехэ далайн оёорто Иуужа,

Алтан загаһые дураараа заража,

Алба хүүлэжэ байха дуратайб».

Хугшэнэйгөө урдаһаа хөөрхы үбгэи

Хүндэлэн үгэ хэлэхээ зүрхэлбэгүй.

Далайдаа ошоод, харан гэхэдэнь,

Далай дээрэнь һалхи шуурган буушанхай —

Хүсэтэ долгиной эбхзрэн мушхараад,

Хүүехэ, шуухирха гээшэнь аргагүй!

Үбгэн алтан загаһаяа дуудаба,

Үтэр тэрэнь тамаран ерээд асууба:

«Аа, үбгөө, юун хэрэгтэй болобоб?»

Амаршалан дохёод, үбгэн хэлэбэ:

«Хайрлыш даа, хэшээгыш даа, лусууд хатан!

Хараалша гэргэнээ яаха болообиб?!

Хаанай хатан байха дурамгүй гэнэ,

Дулаахан далайн оёорто байрлаад,

Дураараа шамайе зарахам гэнэ».

Алтан загаһан

Абяа гарабагүй —

Һүүлээ шарбажэ, yha салгидхаад,

Һөөргөө далайнгаа гүн руу оробо.

Үбгэн удаан эрьедэнь хүлеэбэ.

Үгыл даа, үгы, загаһан гарабагүй.

Хүлеэжэ ядахадаа,

Хүгшэндөө бусаба —

Харахадань, урса гэрхэниинь һууридаа байба...

Харин хүгшэниинь үүдэндээ hyy6a,

Хахархай тэбшэнь урдань хэбтэбэ.


Гунга Чимитое буряадшалба.

Сказка о рыбаке и рыбке

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, —
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, —
Пришел невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой, — золотою.
Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
«Отпусти ты, старче, меня в море,
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь.»
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слыхивал, чтоб рыба говорила.
Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
«Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;

Ступай себе в синее море,

Гуляй там себе на просторе».

Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо.
«Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;
По-нашему говорила рыбка,
Домой в море синее просилась,
Дорогою ценою откупалась:
Откупалась чем только пожелаю.
Не посмел я взять с нее выкуп;
Так пустил ее в синее море».
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с нее корыто,
Наше-то совсем раскололось».

Вот пошел он к синему морю;
Видит, — море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка и спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не дает старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Будет вам новое корыто».
Воротился старик ко старухе,
У старухи новое корыто.
Еще пуще старуха бранится:
«Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ль корысти?
Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси уж избу».

Вот пошел он к синему морю,
(Помутилося синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Еще пуще старуха бранится,
Не дает старику мне покою:
Избу просит сварливая баба».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: изба вам уж будет».
Пошел он ко своей землянке,
А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светелкой,
С кирпичною, беленою трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты.
Старуха сидит под окошком,
На чем свет стоит мужа ругает.
«Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросил, простофиля, избу!
Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой».

Пошел старик к синему морю;
(Не спокойно синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Пуще прежнего старуха вздурилась,
Не дает старику мне покою:
Уж не хочет быть она крестьянкой,
Хочет быть столбовою дворянкой».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом».

Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке,
Парчовая на маковке кичка,
Жемчуги огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.
Перед нею усердные слуги;
Она бьет их, за чупрун таскает.
Говорит старик своей старухе:
«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!
Чай, теперь твоя душенька довольна».
На него прикрикнула старуха,
На конюшне служить его послала.

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Опять к рыбке старика посылает.
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».
Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь,
Насмешишь ты целое царство».
Осердилася пуще старуха,
По щеке ударила мужа.
«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою? —
Ступай к морю, говорят тебе честью,
Не пойдешь, поведут поневоле».

Старичок отправился к морю,
(Почернело синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтует:


Уж не хочет быть она дворянкой,

Хочет быть вольною царицей».

Отвечает золотая рыбка:

«Не печалься, ступай себе с богом!

Добро! будет старуха царицей!»

Старичок к старухе воротился.
Что ж? пред ним царские палаты.
В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным;
Вкруг ее стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик, — испугался!
В ноги он старухе поклонился,
Молвил: «Здравствуй, грозная царица!
Ну, теперь твоя душенька довольна».
На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашеи затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила.
А народ-то над ним насмеялся:
«Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!»

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Царедворцев за мужем посылает,
Отыскали старика, привели к ней.
Говорит старику старуха:
«Воротись, поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках».

Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперек слова молвить.
Вот идет он к синему морю,
Видит, на море черная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.

Поделиться —
На нашем сайте собрана большая коллекция сказок на разных языках.

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика